Polonistki z naszej szkoły: Elżbieta Gryszko i Ewa Strzyżewska w 2006 roku przystąpiły, wraz z dziećmi dyslektycznymi oraz z takimi, które mają trudności z nauką ortografii, do „Programu Edukacyjno-Terapeutycznego – ORTOGRAFFITI 

             Program Edukacyjno-Terapeutyczny ORTOGRAFFITI, to kompleksowy system pomocy uczniom z dysleksją rozwojową (dysleksją, dysortografią, dysgrafią). Stymuluje funkcje poznawcze, które u dzieci dyslektycznych są zaburzone (wzrokowo-przestrzenne, słuchowo-językowe, motoryczne), a także rozwija wszystkie umiejętności szkolne, jak: czytanie  w zakresie techniki i tempa, jak również rozumienia czytanej treści oraz pisanie w zakresie poprawności ortograficznej, umiejętności konstruowania różnych form wypowiedzi oraz sprawności grafomotorycznej.

1 czerwca 2008 roku szkoła otrzymała CERTYFIKAT – Polskiego Towarzystwa Dysleksji.