STATUT SZKOŁY

Home PRAWA I OBOWIĄZKI OCENIANIE UCHWAŁY WPROWADZAJĄCE ZMIANY

Home PRAWA I OBOWIĄZKI OCENIANIE UCHWAŁY WPROWADZAJĄCE ZMIANY

                                                                                        

Statut Szkoły jest to najważniejszy dokument, określający zasady funkcjonowania

Szkoły Podstawowej nr 15 w Olsztynie. 

Statut Szkoły udostępniony jest do wglądu rodziców i uczniów w zbiorach biblioteki szkolnej.

                     Spis treści


DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 4
Rozdział 1 Przepisy definiujące 4
Rozdział 2 Nazwa Szkoły i inne informacje o Szkole 5
Rozdział 3 Cele i zadania Szkoły 5
DZIAŁ II ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ 13
Rozdział 1 Organa Szkoły 13
Rozdział 2 Kompetencje Organów Szkoły 14
DZIAŁ III ORGANIZACJA SZKOŁY 25
Rozdział 1 Planowanie działalności Szkoły 25
Rozdział 2 Formy prowadzenia działalności dydaktyczno – wychowawczej. Doradztwo zawodowe. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna 27
Rozdział 3 Wolontariat 30
Rozdział 4 Biblioteka 31
Rozdział 5 Świetlica 34
Rozdział 6 Stołówka 36
Rozdział 7 Współdziałanie szkoły z rodzicami 36
Rozdział 8 Działalność innowacyjna 41
Rozdział 9 Bezpieczeństwo i organizacja zajęć 42
DZIAŁ IV NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 46
Rozdział 1 Zagadnienia podstawowe 46
Rozdział 2 Zakres zadań nauczycieli 49
Rozdział 3 Zakres zadań wychowawcy 53
Rozdział 4 Zakres zadań pedagoga szkolnego, logopedy i terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego 55
DZIAŁ V UCZNIOWIE 58
Rozdział 1 Prawa i obowiązki ucznia 58
Rozdział 2 Nagrody i kary 63
DZIAŁ VI OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE 68
Rozdział 1 Zasady klasyfikowania i promowania 68
Rozdział 2 Zasady i kryteria oceniania zachowania 84
Rozdział 3 Egzamin Ósmoklasisty 90
DZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 91

 

 

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1

Przepisy definiujące

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1)   Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie;

2)   Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły;

3)   Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Szkole;

4)   uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów;

5)   wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole;

6)   organie prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć Gminę Olsztyn;

7)   organie nadzoru pedagogicznego – należy przez to rozumieć Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty;

8)   ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity : Dz. U. z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.);

9)   ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.);

10)         Radzie Oddziałowej – należy przez to rozumieć przedstawicieli rodziców jednego oddziału.

Rozdział 2

Nazwa Szkoły i inne informacje o Szkole

§ 2. 1. Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie jest ośmioletnią szkołą publiczną, w której w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin ósmoklasisty.

2. Szkole zostało nadane imię Wojciech Kętrzyńskiego 1 czerwca 1965 roku.

3. Siedzibą Szkoły jest budynek przy ulicy Kętrzyńskiego 10.

4. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Olsztyn z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Jana Pawła II 1.

§ 3. Szkoła współpracuje z:

1) Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia w Olsztynie w zakresie organizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów uczęszczających jednocześnie do szkoły muzycznej;

2) Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim i innymi szkołami wyższymi w zakresie odbywania praktyk studenckich;

3) Instytucjami  wspierającymi proces edukacyjno – wychowawczy.

Rozdział 3

Cele i zadania Szkoły

§ 4. 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów Prawa oświatowego oraz innych ustaw, a także zadania wynikające z przepisów wykonawczych do tych ustaw i odnoszących się do kształcenia, wychowania, opieki i profilaktyki.

2. Działalność edukacyjna Szkoły jest określona poprzez:

1) szkolny zestaw programów nauczania;

2) program wychowawczo-profilaktyczny.

3. Szkolny zestaw programów nauczania oraz Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły obejmuje:

1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów;

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

§ 5. 1. Kształcenie w Szkole trwa osiem lat i składa się z:

1) I etapu edukacyjnego obejmującego klasy I–III – edukacja wczesnoszkolna;

2) II etapu edukacyjnego obejmującego klasy IV–VIII.

2. Najważniejszym celem kształcenia w Szkole jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.

3. Kształcenie ogólne w Szkole ma na celu:

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia;

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej, językowej, religijnej i etnicznej poprzez:

a)      organizację wycieczek edukacyjnych,

b)      udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych,

c)      udział uczniów w spotkaniach, imprezach edukacyjnych i uroczystościach szkolnych;

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;

4) rozwijanie kompetencji, takich, jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;

6) ukazywanie wartości wiedzy, jako podstawy do rozwoju umiejętności;

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

4. Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka.

5. Celami edukacji w klasach IV-VIII są:

1) wyposażenie uczniów na każdym przedmiocie w wiadomości i umiejętności umożliwiające komunikowanie się w języku polskim w sposób poprawny i zrozumiały;

2) rozbudzenie u uczniów zamiłowania do czytania oraz zwiększenie aktywności czytelniczej uczniów;

3) kształcenie w zakresie porozumiewania się w językach obcych nowożytnych;

4) zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.

6. Cele kształcenia dla poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII są określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

§ 6. 1. Zadaniem Szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju.

2. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia.

3. Do zadań Szkoły na etapie edukacji wczesnoszkolnej należy:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz poznawanie polisensoryczne, stymulujących jego rozwój we wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym;

2) zapewnienie prawidłowej organizacji zabawy, nauki i odpoczynku dla uzyskania ciągłości procesów adaptacyjnych w odniesieniu do wszystkich dzieci, w tym rozwijających się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

3) wspieranie:

a) aktywności dziecka, kształtującej umiejętność korzystania z rozwijających się umysłowych procesów poznawczych, niezbędnych do tworzenia własnych wzorów zabawy, nauki i odpoczynku,

b) wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie kompetencji samodzielnego uczenia się;

4) wybór (opracowanie) programu nauczania opartego na treściach adekwatnych do poziomu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania oraz uwzględniającego potrzeby i możliwości uczniów rozwijających się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;...

 

Statut do pobrania

 

 

 

 

 

 

strona główna