mgr Alicja Borkowska

Godziny pracy:

Poniedziałek 8:00 - 13:45

Wtorek   8:00 – 11:30

Środa   8:00 –9:40

Czwartek   8:00 – 13:30

Piątek 8:00 – 13:30

 

 

 

 

Terapia pedagogiczna polega na usprawnianiu zaburzonych funkcji wzroku , słuchu i ruchu za pomocą różnych ćwiczeń.

              Najlepiej jeżeli terapia pedagogiczna w postaci zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z klas I – III odbywa się w szkole.

W  naszej szkole takimi zajęciami objęci są uczniowie od klasy I do VI .

             Zajęcia prowadzone z uczniami klas I – III określa się jako zajęcia     korekcyjno - kompensacyjne. Istotą tych zajęć jest korekcja czyli usprawnianie   nieprawidłowo rozwijających się funkcji poznawczych i ruchowych dziecka oraz ich   współdziałanie, a także kompensacja - stymulowanie / pobudzanie/ funkcji   dobrze rozwijających się w celu wspomagania słabiej rozwiniętych .

             Zajęcia z uczniami starszymi, do których należą dzieci z klas IV – VI określane są mianem terapii pedagogicznej. Pomoc oparta jest tu również na   korekcji i kompensacji, ale większy nacisk położony jest na tym etapie   kształcenia na utrwalanie zasad ortograficznych i stosowanie ich w praktyce.

Zadaniem terapii jest również łagodzenie zaburzeń emocjonalnych, będących efektem szkolnych niepowodzeń oraz wypracowanie motywacji do nauki, której zwykle brakuje uczniom z dysleksją, gdyż utracili ją wskutek utrzymujących się niepowodzeń szkolnych.

         Na zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych oraz terapii pedagogicznej   doskonalone są  umiejętności , które sprawiają uczniom najwięcej trudności :

·        czytanie głośne i ciche ze zrozumieniem wyrazów, zdań , krótkich tekstów

·        przepisywanie, pisanie z pamięci, pisanie ze słuchu wyrazów, grupy   wyrazów, zdań

·        kreślenie szlaczków, znaków literopodobnych, pisanie po śladzie i   według wzoru kształtu liter, wyrazów,zdań

·        rysowanie przy pomocy szablonu, magicznego lusterka, przez kalkę, po śladzie, odwzorowywanie, dorysowywanie elementów

·        utrwalanie zasad ortograficznych i stosowanie ich w praktyce

·        utrwalanie tabliczki mnożenia

·        usprawnianie pamięci i koncentracji

 

             Uczniowie pracują w grupach lub parami. Rodzaj ćwiczeń dostosowany   jest do wieku i możliwości indywidualnych dziecka.  

 

Ważnym czynnikiem w doborze ćwiczeń, gier i zabaw   są :        

-   wyniki badań przeprowadzonych przez pracowników Poradni Psychologiczno   - Pedagogicznej

-   obserwacje i sugestie nauczycieli /głównie języka polskiego/, wychowawcy

-    przeprowadzona przeze mnie na początku roku szkolnego diagnoza wstępna   każdego dziecka.

 

        Na podstawie zebranych informacji opracowuję indywidualny program i wytyczam wiodące działania terapeutyczne. Jeżeli dziecko ma duże problemy grafomotoryczne / trudności z kształtnym pisaniem, dokładnym kolorowaniem , przejawianiem niechęci do rysowania/ dominującymi działaniami na zajęciach będą różnorodne ćwiczenia w pisaniu, kaligrafii, rysowanie, lepienie z plasteliny, wycinanie, wydzieranie itp. Ponadto dziecko będzie również czytało, przepisywało, pisało z pamięci, liczyło.

Każde poczynione przez ucznia postępy są przeze mnie zauważone i doceniane, by zwiększyć jego wiarę we własne siły oraz pomóc w przełamaniu psychicznej bariery na drodze do aktywnego działania.

 

Wzmacnianie   samooceny   dziecka

 

     Dzieci z dysleksją oraz napotykające na problemy w nauce często maja niską samoocenę, brakuje im wiary we własne możliwości i wytrwałości w pokonywaniu   trudności.

Dlatego my dorośli musimy pomóc im jak najwcześniej budować poczucie własnej   wartości i wspierać w odnoszeniu sukcesów na miarę ich możliwości. Służy temu   współpraca rodziców ze szkołą.

                 Udało nam się stworzyć warunki, by dzieci mogły w oddzielnych   pomieszczeniach, w spokojnej oraz życzliwej atmosferze uzyskiwać potrzebną im pomoc. Prowadzimy zajęcia logopedyczne, terapię pedagogiczną / dla uczniów klas   I-III zajęcia korekcyjno – kompensacyjne/, zajęcia wyrównawcze.

 

Zajęcia terapii pedagogicznej   organizuje się dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy   programowej dla danego etapu edukacyjnego.

 

         Serdecznie zapraszam Was drodzy Rodzice do współpracy ze mną. Podczas zebrań z rodzicami jestem   zawsze w swojej sali 203 lub w pokoju nauczycielskim w godz. od 17.00 do 18.00.

Zachęcam Państwa również do uczestniczenia w zebraniu zorganizowanym wyłącznie dla rodziców uczniów, z którymi pracuje na zajęciach. Z uwagi na odmienne problemy dydaktyczne oraz wychowawcze uczniów klas młodszych I –III i starszych IV –VI w tym roku szkolnym postanowiłam przeprowadzić oddzielnie spotkania z rodzicami.

  W listopadzie zostanie przeprowadzone  zebranie z rodzicami uczniów klas I- III natomiast w grudniu zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VI.

Dokładne terminy zebrań zostaną umieszczone w zeszytach informacyjnych każdego dziecka oraz podane do wiadomości   każdemu wychowawcy.

 

Gorąco polecam Państwu książkę Marty Bogdanowicz „ Uczeń z dysleksja w domu” oraz inne pozycje tej autorki.

 

 Życzę miłej literatury i owocnej pracy z dzieckiem.

                               

                                                               mgr Alicja Borkowska

 

 

 

strona główna