O SZKOLE

           Home PANI DYR.B.BOGACZ DYREKTORZY HISTORIA/JUBILEUSZE      

                

 

 Home PANI DYR.B.BOGACZ DYREKTORZY HISTORIA/JUBILEUSZE  

   Jubilatka  "Piętnastka" szkoła na szóstę - uczy, wychowuje, bawi, integruje, otwiera okno na świat.

 

 „ Dobre szkoły nie zdarzają się tak po prostu.
Są dobre, ponieważ to ludzie stwarzają je takimi –
wszyscy stanowiący zespół pracowników mają wkład w sukces szkoły”

 

 
Szkoła Podstawowa nr 15 w Olsztynie
rozpoczęła swoją działalność w 1960 roku.
W roku 1965 szkole nadano imię
Wojciecha Kętrzyńskiego
i przekazano sztandar.
Warmińska poetka Maria Zientara – Malewska
specjalnie dla nas, napisała słowa hymnu.

"Nasza „15” nigdy nie była jedynie miejscem czy instytucją, ale rodziną stworzoną przez pokolenia uczniów i ich rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi ,którzy oddali Szkole Podstawowej nr 15 im. W. Kętrzyńskiego swoje umiejętności, entuzjazm i serce. Osobiście, jestem dumna, że dane mi było przepracować ostanie 20 lat wśród ludzi twórczych, kreatywnych, poszukujących najlepszych rozwiązań w pracy z uczniami oraz otwartych i wrażliwych na potrzeby dzieci. Dzięki ich entuzjazmowi i zaangażowaniu udało się  stworzyć Naszą Szkołę taką, jaką widzimy dzisiaj – przyjazną, kolorową i nowoczesną, otwartą na nowe".

  -  Dyrektor Szkoły Zofia Barbara Bogacz

 

 

Dyrektor - mgr Zofia Barbara Bogacz

 
     

Dyrektor, który  ciepłem  w  oczach  powoduje, że  mamy  głowy  pełne  pomysłów, uśmiechem  zachęca  do  pracy, ufa  nam  i  zawsze  jest  przy  nas.

 

 

 
     
 

 

Wicedyrektor - mgr Dorota Romanowska

Inspiruje do poszukiwania nowatorskich oraz skutecznych rozwiązań wychowawczych.

 

 

 
 

KONCEPCJA  PRACY  SZKOŁY

 
 

 

 

 
 

                       

„Uczyć się to znaczy odkrywać,

                                                                               co jest dla mnie możliwe”

                                                                                         Fritz  Perls

 

MISJA SZKOŁY

 

Jesteśmy szkołą z ponad 50-letnią tradycją. Uczymy, bawimy, wychowujemy i opiekujemy się dziećmi klas 0 - VI. Mamy na uwadze rozwój osobowości uczniów poprzez integrowanie wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw. 

bullet

JESTEŚMY SZKOŁĄ:

·        bezpieczną i przyjazną dla ucznia

·        dążącą do wszechstronnego rozwoju ucznia

·        otwartą na współpracę

·        dysponującą dobrze przygotowaną kadrą, systematycznie doskonalącą się
i wzbogacającą swój warsztat pracy

bullet

KSZTAŁTUJEMY POSTAWY:

·        odpowiedzialności za siebie i innych

·        tolerancji

·        szacunku dla symboli i tradycji narodowych

·        rozwijania zainteresowania i talentów

bullet

UCZYMY:

·        zasad humanitaryzmu, sprawiedliwości i odpowiedzialności

·        zdrowego i higienicznego trybu życia, wolnego od wszelkich nałogów

·        akceptacji siebie, dokonywania właściwych wyborów, współpracy w grupie

·        uczciwości

·        samodzielnego myślenia i działania we współczesnym świecie

bullet

OFERUJEMY:

·   kształcenie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie

·        naukę z wykorzystaniem technik multimedialnych

·        zajęcia rozwijające uzdolnienia, pasje i zainteresowania

·        wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych

·        pomoc pedagogiczną, logopedyczną i terapeutyczną

·        innowacyjne metody i formy pracy z uczniem

·        organizację imprez kulturalno – rozrywkowych, turystyczno – krajoznawczych oraz ekologicznych

·        przygotowanie do następnego etapu kształcenia

bullet

ZAPEWNIAMY:

·        wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci zgodnie z uniwersalnym systemem wartości

·        poczucie bezpieczeństwa, życzliwą atmosferę i indywidualne podejście do każdego ucznia

·        podstawy do dalszej nauki i warunki do rozwoju indywidualnych uzdolnień

·        możliwość udziału w integracyjnych spotkaniach rodziców, uczniów i nauczycieli

Pragniemy, aby nasza szkoła była kreatywna, motywowała do działania, tworzyła przyjazną atmosferę do pracy i nauki.

bullet

NASZ ABSOLWENT

bullet

UMIE:

v     komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi

v     służyć pomocą i wsparciem w opiece nad młodszymi, słabszymi

v     planować, organizować i oceniać własną pracę

v     poprawnie posługiwać się językiem polskim

v     samodzielnie się uczyć

v     wykorzystywać praktycznie zdobytą wiedzę

v     korzystać ze źródeł informacji

v     prezentować własny punkt widzenia

v     współpracować w grupie

v     dbać o zdrowie i rozwój sprawności fizycznej

v     odpowiedzialnie zachowywać się i dbać o środowisko naturalne

bullet

ZNA:

v     swoje mocne i słabe strony i potrafi je pozytywnie wykorzystać

v     potrzeby najbliższego środowiska i stara się aktywnie uczestniczyć w jego kształtowaniu

v     zasady zdrowego stylu życia

v     tradycje szkoły, regionu, narodu i pielęgnuje je

v     zasady kulturalnego zachowania i stosuje je

bullet

JEST:

v     odpowiedzialny i otwarty

v     wyposażony w wiedzę i umiejętności dostosowane do swoich możliwości

v     tolerancyjny i wrażliwy

v     życzliwy

v     pozytywnie nastawiony do świata

 
     

W trosce o sześciolatka w SP 15

*Wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna gwarantuje wysoką jakość kształcenia i wspierania rodziców w wychowaniu dziecka.

* Tworzymy dziecku przyjazne i bezpieczne warunki do nauki i zabawy.

*Dysponujemy odpowiednio wyposażonymi salami, z częścią przeznaczoną na naukę oraz rekreację i zabawę.

*Zapewniamy dzieciom opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach od 6.45 do 16.30.

*Od klasy pierwszej prowadzimy zajęcia komputerowe oraz uczymy języka angielskiego.

*Po zajęciach obowiązkowych dzieci mogą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach dodatkowych zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, mogą także brać udział w licznych imprezach, konkursach i zawodach. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagoga i logopedy.

* Dla dzieci i rodziców prowadzimy zajęcia ruchowe wg metody Ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone.

*W szkole działa stołówka i sklepik.

*W ramach akcji Mleko w szkole oferujemy każdemu chętnemu dziecku nieodpłatnie kartonik białego, świeżego mleka. Szkoła uczestniczy w programie Owoce w szkole. W ramach tej akcji uczniowie klas I- III otrzymują świeże owoce i warzywa oraz przetwory owocowo-warzywne.

* Jesteśmy SZKOŁĄ  PROMUJĄCĄ  ZDROWIE - realizujemy   projekt pod hasłem " Inwestycja we własne zdrowie lokatą na przyszłość ".

*W ramach programu "Radosna szkoła" powstała sala zabawy i nauki,  wyposażona w kolorowe, przyjazne i różnorodne pomoce dydaktyczne posiadające walory poznawcze i estetyczne, co zapewnia warunki pozytywnego oddziaływania na rozwój psychofizyczny dzieci, jak również efektywną realizację nowej podstawy programowej.

*Wprowadziliśmy najnowocześniejsze narzędzie profilaktyczne wspomagające realizację funkcji wychowawczej szkoły-
SYSTEM KONTROLI FREKWENCJI I POSTĘPÓW W NAUCE , który
zapewnia bieżący dostęp do dokładnych informacji na temat frekwencji i postępów w nauce dziecka, a także umożliwia stały kontakt z nauczycielami. Dzięki możliwości wygodnego kontaktu ze szkołą (dostęp do konta dziecka przez całą dobę z dowolnego komputera podłączonego do Internetu lub telefonu komórkowego z możliwością przeglądania stron internetowych). System pozwala na bieżącą kontrolę zachowania i wyników w nauce dziecka, jednocześnie pomaga skuteczniej rozwiązywać problemy wychowawcze.

*Innowacje pedagogiczne:

- w zakresie wychowania fizycznego w klasie trzeciej w języku angielskim

- w nauczaniu języka angielskiego oraz przyroda, matematyka i muzyka w języku angielskim

- "W świecie teatru"

* Uzyskaliśmy tytuł "Szkoła Odkrywców Talentów".


     

           

 

      

 

 

 

ZAUFALI NAM:
- trzy pokolenia rodziców / szkoła istnieje 50 lat/
- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – jesteśmy szkołą ćwiczeń dla studentów
- Państwowa Szkoła Muzyczna – posiadamy oddziały klas muzycznych
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
- Polski Czerwony Krzyż
- Parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa – wspiera działania szkoły

ZAUFAJ I TY ODDAJĄC NAM SWOJE DZIECKO !

                        

 

                                                   

bullet

             

bullet            
bullet     
bullet  
 

bullet
WYSPECJALIZOWANA  KADRĘA PEDAGOGICZNA
- Jest twórcza, wykształcona, podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, pracuje w zespołach samokształceniowych, publikuje w prasie i Internecie.
- Wykwalifikowani nauczyciele wszystkich przedmiotów.
- Specjaliści w zakresie : logopedii, terapii pedagogicznej, socjoterapii, gimnastyki korekcyjnej, chińskich sztuk walki.

WSPIERANIE  UCZNIÓW  O  SPECJALNYCH  POTRZEBACH  EDUKACYJNYCH
- terapia logopedyczna;
- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze (dodatkowa pomoc w nauce );
- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne ( pomoc uczniom z deficytami rozwojowymi);
- gimnastyka korekcyjna ( korygowanie wad postawy dzieci z kl. 0-III);
- świetlica terapeutyczna

WSZECHSTRONNY  ROZWÓJ  DZIECKA
Proponujemy:
- ciekawe programy autorskie;
- koła zainteresowań - odpowiednia oferta dostosowana do potrzeb dzieci;
- indywidualizację nauczania (odpowiednio dobrane metody i formy pracy);
- pomoc pedagoga szkolnego;
- różnorodne zajęcia w świetlicy szkolnej (czynna od 6.45 do 16.30);
- szeroką współpracę z ośrodkami kulturalnym i sportowymi dostępnymi w środowisku lokalnym (np. bibliotekami, planetarium, teatrami, kinami, basenem - nauka pływania, filharmonią i szkołą muzyczną, poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi).
- współredagowanie gazetki literackiej klas I-III i gazetki szkolnej klas IV-VI.

ROZWIJANIE  ZAINTERESOWAŃ  I  ZDOLNOŚCI  UCZNIÓW
w zajęciach pozalekcyjnych:
 
- Klub Europejski
- Samorządzik Uczniowski klas I-III
- Samorząd Uczniowski klas IV-VI
- Klub Sportowy „ Rodło”
- SKS
- PCK
- Koło plastyczne
- Koło kulinarne
- Koło teatralne
       - Koło polonistyczne
- Koło muzyczne
- Koło historyczne
- Koło informatyczne
- Koło matematyczne
 ZAPEWNIAMY:
* naukę w klasach 25 osobowych
* indywidualizację nauczania
* wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
* możliwość udziału uczniów zdolnych w zajęciach przedmiotowych
przygotowujących do konkursów wojewódzkich
* możliwość udziału w zajęciach nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, służących poszerzaniu zainteresowań i potrzeb duchowych
* stypendia socjalne
* obiady w stołówce szkolnej
* opiekę w świetlicy szkolnej
* korzystanie z biblioteki
* korzystanie z sal informatycznych
* korzystanie z basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji
* możliwość aktywnej pracy i samorealizacji w Samorządzie Uczniowskim

Możemy pochwalić się:
-wyróżnieniem w konkursie Super Expressu „Super szkoła"
-zwycięstwem w konkursie "Szkoł@ w sieci"
-zwycięstwem Klubu Europejskiego w licznych konkursach na szczeblu wojewódzkim
-nasz nauczyciel historii zdobył tytuł "Nauczyciel na Szóstkę"
-licznymi sukcesami uczniów w konkursach przedmiotowych organizowanych na szczeblu miasta, województwa i kraju
-jesteśmy jedyną szkołą w województwie, która zajęła III miejsce w Mistrzostwach Polski Szkół Podstawowych w Piłce Nożnej
-nasze siatkarki od lat awansują do Mistrzostw Województwa w Piłce Siatkowej Dziewcząt
-dwukrotnie zdobyliśmy Mistrzostwo Szkół Podstawowych w uni-hokeju chłopców
-wielu naszych uczniów otrzymało stypendia Prezydenta Miasta
-partnerską współpracą z rodzicami - organizujemy warsztaty, imprezy i pikniki rodzinne
-umiejętnościami pozyskiwania funduszy na rzecz rozwoju szkoły i na rzecz dzieci
-od wielu lat współpracujemy z Olsztyńskim Centrum Edukacji Ekologicznej, Fundacją GAP, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Wodnej w Olsztynie. Uzyskaliśmy brązową i srebrną statuetkę „Przyjaciel Ziemi”
szkoła bierze udział w Programie Ekozespołów i „Czym skorupka za młodu nasiąknie...”
-w ub. roku szkolnym uczestniczyliśmy w programie Szkoła dla Ekorozwoju. Jest to międzynarodowy program, który w Polsce już istnieje od 10 lat. Jednym z podstawowych celów tego programu jest upowszechnianie wiedzy o działaniach ekologicznych i podnoszenie świadomości w społeczności szkolnej i lokalnej. Nasza szkoła otrzymała certyfikat I stopnia Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej
-realizujemy Projekt e-Twinning – razem z partnerami z Litwy, Słowacji, Rumunii, Hiszpanii i Włoch wydajemy internetową gazetkę
-jesteśmy organizatorami Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego w języku angielskim „Maths in English” oraz w wersji niemieckiej
-uczestniczymy w Programie „Uczenie się przez całe życie” Comenius – „Mamy prawo do nauki i rozwijania zainteresowań”
-otrzymaliśmy tytuł „Szkoła na 6”
-jesteśmy Szkołą Odkrywców Talentów
-uzyskaliśmy międzynarodowy certyfikat Zielona Flaga


Piętnastka” da się lubić

  


Organizujemy:

- Festyny rodzinne
- Dni otwarte szkoły
- Wybór Rodziny Roku
- Dzień Uśmiechu
- Dni Europy
- Turnieje o Puchar Dyrektora Szkoły
- Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Maths in English”, „Mathe auf Deutsch”

    


Baza materialna szkoły
- kolorowe i estetyczne sale lekcyjne
- w trosce o bezpieczeństwo oddzielna kondygnacja przeznaczona dla klas I-III
- sala gimnastyczna, boiska i zaplecze sportowe
- sala gimnastyki korekcyjnej
- dwie pracownie internetowe
- gabinet logopedyczny
- gabinet terapii pedagogicznej
- wyremontowana i estetyczna stołówka szkolna
- bogato wyposażone biblioteka przestronna i estetyczna sala świetlicy szkolnej
- sklepik szkolny
- gabinet pielęgniarki szkolnej

Współpracujemy m. in. z:
- Państwową Szkołą Muzyczną I i II Stopnia w Olsztynie
- Uniwersytetem Warmińsko - Mazurskim w zakresie praktyk studenckich
- WMODN
- ODN
- Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
- Miejskim Zespołem Profilaktyki i Terapii Uzależnień
- Szkołami Podstawowymi im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Pasymiu i Szczytnie
- Szkołami w Finlandii, Grecji, Bułgarii, Włoszech, Turcji i Hiszpanii w ramach realizacji projektu Comenius
- Polskim Centrum Origamii w Poznaniu
- Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Olsztynie
- Radą Osiedla Kętrzyńskiego
- Planetarium
- Filharmonią Olsztyńską
- Centrum Tańca "Wasilewski&Felska"
- Muzeum Przyrody
- Zarządem Lasów Miejskich
- LOK-em
- Parafią Najświętszego Serca Jezusowego
- Policją
- Sądem

 

 

 

 

 
 
 

 

 
   
 

    

 

 
 

  

 
   
 

 

 

 
 

  

 
   
 

   

 

 
 

    

 
   
 

   

 

 
 

   

 
   
 

   

 

 
 

   

 
   
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

      

 
 

 
bullet

Z NAMI NAPRAWDĘ WARTO SIĘ UCZYĆ!
JESTEŚMY SZKOŁĄ NA "6"!
Uzyskaliśmy tytuł "Szkoła Odkrywców Talentów".

bullet

Dnia 23. 04. 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 15 miała miejsce wielka uroczystość - nadanie nowego Sztandaru Szkoły... więcej

Uzyskaliśmy tytuł " Szkoła przyjazna sześciolatkom"

 

 STRONA GŁÓWNA

 STRONA GŁÓWNA