ROZDZIAŁ IV BEZPIECZEŃSTWO I ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 

§ 102.

Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo i higienę pracy podczas trwania zajęć dydaktyczno –wychowawczych na terenie jej podległym oraz podczas zajęć organizowanych poza Szkołą poprzez:

1. Opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć dydaktycznych, który uwzględnia:

1) Równomierne rozłożenie zajęć w ciągu dnia;

2) Różnorodność zajęć w każdym dniu;

3) Nie łącznie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program nauczania tego wymaga.

2. Pełnienie dyżurów przez nauczycieli w czasie przerw ( dyżur rozpoczyna się o godzinie 7.45, a kończy po ostatniej przerwie lekcyjnej w danym dniu) i innych okoliczności.

3. Przestrzeganie liczebności uczniów na zajęciach, w pracowniach i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy.

4. Obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny.

5. Uświadamianie uczniom zagrożeń(agresja, przemoc, uzależnienia, wypadki) oraz konieczności dbania o własne zdrowie.

6. Kontrolę obiektów należących do Szkoły pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów.

7. Umieszczaniu w widocznym miejscu planu ewakuacji Szkoły w sposób zapewniający łatwy do niego dostęp.

8. Oznaczanie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały.

9. Ogrodzenie terenu Szkoły.

10. Zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach poza teren Szkoły.

11. Zapewnienie opieki medycznej.

 

§ 103.

1. Lekcje rozpoczynają się o godzinie 8.00.

2. Uczniowie rozpoczynający lekcje o godzinie 8.00 wchodzą do Szkoły wejściem od strony szatni.

3. Uczniowie, którzy przyszli do Szkoły wcześniej, przebywają w szatni do dzwonka na przerwę.

4. Za spóźnienie się ucznia na lekcje uznaje się okres do 5 minut trwania lekcji, spóźnienie ponad 5 minut traktowane jest, jako nieobecność nieusprawiedliwiona na lekcji ( chyba, że uczeń przyniósł usprawiedliwienie spóźnienia).

5. Przerwa między lekcjami trwa 10 minut, czwarta i piąta są przerwami obiadowymi trwają 15 minut.

 

§ 104.

1. Przed każdą lekcją uczniowie zobowiązani są ustawić się przed pracownią przedmiotową i oczekiwać na przybycie nauczyciela.

2. W przypadku nieobecności nauczyciela gospodarz klasy jest zobowiązany zasięgnąć informacji w sekretariacie Szkoły lub na tablicy ogłoszeń.

3. Za prawidłowe podanie uczniom rozkładu lekcji, zmian w rozkładzie lub zastępstw odpowiadają wychowawcy.

4.       W przypadku usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w danym dniu, uczniowie mogą być zwolnieni z pierwszej i ostatniej lekcji, jeżeli co najmniej dzień wcześniej otrzymali taką informację od wychowawcy i zapisali ją w dzienniczku ucznia lub zeszycie korespondencji.

 

§ 105.

1. W czasie przerw uczniowie nie mogą przebywać w pracowniach przedmiotowych bez zgody nauczyciela.

2. Uczniom nie wolno biegać po korytarzach i schodach.

3. Uczniowie klas IV – VI w czasie przerw przebywają na korytarzu I i II piętra.

4. Zabronione jest przebywanie w korytarzach przed toaletami, na półpiętrach, przy pokoju nauczycielskim, przy sali gimnastycznej i stołówce oraz siadanie na parapetach i schodach.

5. Zabronione jest przebywanie w toaletach bez potrzeby.

6. Na terenie Szkoły, uczniowie nie grają w gry hazardowe ( kapsle, karty różnego typu i inne).

7. W czasie przerwy obiadowej na stołówce mogą przebywać tylko osoby stołujące się.

 

§ 106.

1. Nieobecność ucznia na zajęciach dydaktycznych powinna być usprawiedliwiona w ciągu 3 dni od powrotu dziecka do Szkoły. Usprawiedliwienia dokonuje rodzic (prawny opiekun) na piśmie, osobiście lub telefonicznie wskazując datę nieobecności dziecka w Szkole.

2. Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane.

3. W przypadku przedłużającej się nieobecności (choroby), rodzic (prawny opiekun) powinien poinformować wychowawcę osobiście lub telefonicznie o przyczynach nieobecności dziecka.

4. Zabronione jest samowolne opuszczanie terenu Szkoły przez uczniów w czasie przerw i zajęć edukacyjnych.

5. W okresie jesienno – zimowym zabronione jest opuszczanie budynku Szkoły w czasie przerw. W innym okresie opuszczanie budynku Szkoły jest możliwe tylko wtedy, gdy otwarte jest boisko szkolne.

6. Uczeń jest zwolniony z lekcji, gdy wychowawca otrzyma pisemną lub telefoniczną prośbę rodzica (prawnego opiekuna) określającą termin zwolnienia dziecka (godzina lub konkretne lekcje), podpisane przez rodzica (prawnego opiekuna) oraz datowane lub, gdy rodzic (prawny opiekun) odbierze dziecko osobiście ze Szkoły.

7. W przypadku nieobecności wychowawcy uczeń zobowiązany jest dostarczyć zwolnienie prowadzącemu w danym momencie lekcje nauczycielowi i uzyskać jego zgodę dotyczącą opuszczenia przez ucznia terenu Szkoły.

8. W przypadku, gdy dziecko źle się poczuje w Szkole, może być odebrane przez rodzica (prawnego opiekuna) lub zwolnione na jego prośbę przekazaną telefonicznie.

 

§ 107.

1. Dyżury szkolne pełnione są zgodnie z regulaminem dyżurów.

2. Dyżurny szkolny jest zobowiązany dowiedzieć się o cel przybycia osoby obcej do Szkoły. W przypadku nie uzyskania informacji, zgłasza ten fakt w sekretariacie Szkoły.

3. Absolwenci Szkoły, chcący odwiedzić swoich nauczycieli powinni ten fakt zgłosić do dyżurnego. Dyżurny powiadomi nauczyciela, który może zaprosić odwiedzających do siebie do pracowni lub poprosić o to, by poczekali do przerwy ( koło dyżurki).  

 

§ 108.

1. Za szkody materialne spowodowane przez ucznia odpowiadają rodzice (prawni opiekunowie):

1) Rodzice ( prawni opiekunowie) zobowiązani są do zwrotu kosztów naprawy szkody w ciągu 1 tygodnia od otrzymania informacji o kosztach;

2) W przypadku odmowy zwrotu kosztów naprawy, sprawa będzie kierowana na Policję;

3) Jeżeli naprawienie szkody leży w możliwościach ucznia, uczeń jest zobowiązany do jej naprawienia.

 

§ 109.

1. Podczas lekcji, przerw oraz innych zajęć (zajęcia pozalekcyjne, uroczystości szkolne, apele, wyjścia do kina, teatru, filharmonii i innych instytucji) posiadacze telefonów komórkowych zobowiązani są do ich wyłączenia i schowania w plecaku.

2. Telefonów komórkowych uczniowie mogą używać tylko w określonych sytuacjach – telefon do lub od rodziców (prawnych opiekunów) może być wykonany lub odebrany po uprzednim poinformowaniu i uzyskaniu zgody nauczyciela.

3. Uczniom nieprzestrzegającym zasad dotyczących używania telefonów komórkowych grozi odebranie aparatu. Telefon będą mogli odebrać rodzic bezpośrednio od Dyrektora Szkoły.

4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone przez uczniów cenne rzeczy (telefony komórkowe, urządzenia elektroniczne, pieniądze, biżuterie i inne).

 

§ 110.

1.Korzystanie z szatni i zmiana obuwia są obowiązkowe:

1) Zmiana obuwia obowiązuje od 15.X do 15.IV lub według wskazań Dyrektora;

2) Kontroli zmiany obuwia może dokonać dyżurny szkolny oraz każdy pracownik Szkoły;

3) Brak zmiennego obuwia zostaje odnotowany w klasowym „zeszycie informacyjnym”;

4) Listę uczniów, którzy w danym dniu nie zmienili obuwia dyżurni szkolni przekazują wychowawcy danej klasy.

2. Ucznia obowiązuje schludny wygląd:

1) Zabronione jest, by dzieci w szkole podstawowej przychodziły na lekcje z pomalowanymi lub doczepionymi włosami, ekstrawaganckimi fryzurami, pomalowanymi paznokciami oraz makijażem;

2) Zabronione jest noszenie biżuterii, za wyjątkiem małych, „wkładanych” kolczyków;

3) Niedopuszczalne są bluzki odkrywające brzuch, plecy oraz widoczne elementy bielizny.

3. Na terenie Szkoły w dzień uznany za święto państwowe lub szkolne oraz w czasie wyjść do instytucji kulturalnych, obowiązuje strój galowy – biała bluzka, czarne lub granatowe spodnie albo spódnica.

4. Uczeń jest zobowiązany do noszenia stroju, według wzoru określonego przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

1) Obowiązujące kolory stroju to szarości, granaty, brązy, zielenie, pastele.

5. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców określa sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie Szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno – wychowawczych, wynikającą z Programu Wychowawczego Szkoły w danym roku szkolnym.

6. Uczniowie nieprzestrzegający ustaleń dotyczących wyglądu i stroju codziennego ponoszą określone konsekwencje:

1) Biżuteria musi być zdjęta i pozostaje u wychowawcy ucznia do czasu odbioru przez rodziców (prawnych opiekunów);

2) Uczennica, która przyszła do Szkoły w makijażu czy pomalowanymi paznokciami zobowiązana jest usunąć makijaż i zmyć lakier;

3) O niedostosowaniu się uczniów do ustaleń dotyczących wyglądu i stroju codziennego zostają poinformowani rodzice (prawni opiekunowie). Ma to wpływ na ocenę zachowania i udział w imprezach szkolnych.

 

§ 111.

1. Powtarzające się nieusprawiedliwione nieobecności ucznia w Szkole powodują w pierwszej kolejności poinformowanie o zaistniałym fakcie rodziców(prawnych opiekunów), osobiście, telefonicznie lub pisemnie.

2. Jeżeli informacja skierowana do rodziców ( prawnych opiekunów) okaże się nieskuteczna, a nieobecności nieusprawiedliwione pojawiają się w dalszym ciągu, wychowawca informuje o sytuacji pedagoga szkolnego.

3. Niespełnianie obowiązku szkolnego przez dziecko podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

§ 112.

W przypadku, gdy u ucznia stwierdzi się eksperymentowanie używkami, przeprowadza się rozmowę z dzieckiem, informuje o sytuacji jego rodziców (prawnych opiekunów) – z dzieckiem pracuje wychowawca i pedagog szkolny.

 

§ 113.

1. Niestosowne zachowanie ucznia w Szkole i podczas wyjść powoduje:

1) Każdorazowo rozmowę wychowawcy z dzieckiem;

2) Poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałej sytuacji;

3) Przygotowanie przez ucznia prezentacji dotyczącej niestosownego zachowania;

4) Wpisanie uwagi w zaszycie uwag;

5) Zawieszenie udziału ucznia w zajęciach lub imprezach pozalekcyjnych;

6) Obniżenie oceny zachowania ucznia.

2. Zachowania ucznia, powszechnie uznane za wykroczenia lub przestępstwa (np. wymuszenia, kradzieże itp.) powodują skierowanie sprawy na Policję i obniżenie oceny zachowania do nagannej, bez względu na punktację wynikającą z kryteriów oceny zachowania.