ROZDZIAŁ II PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

 

§ 88.

1. Szkoła kieruje się wskazaniami zawartymi w Konwencji o Prawach Dziecka, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

2. Uczeń w Szkole traktowany jest, jako samodzielny podmiot, istota ludzka wymagająca poszanowania jej tożsamości, godności i prywatności.

3. We wszystkich działaniach dotyczących dziecka Szkoła kieruje się zasadą jego dobra.

   

§ 89.

Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnicę rasy, płci, wyznania, poglądów politycznych czy innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne.

 

§ 90.

Każdy uczeń SP NR 15 ma prawo w szczególności do:

1. Opieki podczas lekcji i przerw międzylekcyjnych.

2. Znajomości dokumentów prawa szkolnego bezpośrednio go dotyczących, a w szczególności Oceniania Wewnątrzszkolnego.

3. Zdobywania wiedzy oraz rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez:

1) Uczestnictwo w kołach przedmiotowych;

2) Idywidualizację nauczania;

3) Swobodny dostęp do informacji z różnych źródeł;

4) Dostarczanie mu wszechstronnej wiedzy z podstawami wiedzy naukowej;

5) Udział w konkursach organizowanych przez Szkołę oraz inne instytucje;

6) Współpracę z innymi placówkami oświatowymi.

4. Wyrażania wątpliwości, prowadzenia dyskusji dotyczących treści przekazywanych przez podręczniki i nauczycieli, a niezgodnych z jego dotychczasowymi doświadczeniami i poglądami.

5. Wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie naruszy tym dobra innych osób.

6. Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z poszczególnymi kryteriami oceniania.

7. Równomiernego obciążenia pracą, w związku, z czym:

1) Nie może być więcej prac klasowych niż jedna w ciągu dnia, przy czym nie więcej niż trzy w tygodniu ( nie dotyczy sprawdzianów);

2) W pierwszym dniu po feriach i świętach nie mogą odbywać się prace klasowe i sprawdziany;

3) W pierwszych dwóch tygodniach września każdego roku obowiązuje „okres ochronny” – nie stawia się ocen niedostatecznych.

8. Poszanowania jego godności osobistej, nie stosowania wobec niego przemocy fizycznej i psychicznej.

9. Życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej.

10. Tolerancji wobec jego poglądów.

11. Pomocy w przygotowaniu do konkursów i innych imprez.

12. Reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach i zawodach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami.

13. Indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach.

14. Korzystania z poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego.

15. Wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową.

16. Wypoczynku na przerwach, w czasie ferii i przerw świątecznych.

17. Zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień.

18. Korzystania po zajęciach obowiązkowych z sali gimnastycznej, boiska szkolnego i innych pomieszczeń Szkoły zgodnie z ich przeznaczeniem i po uzyskaniu zgody Dyrektora lub osoby upoważnionej ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa i zabezpieczenia majątku Szkoły.

 

§ 91.

Uczeń może uzykac pomoc materialną w miarę posiadanych środków w formie:

1. Stypendium,

2. Jednorazowej zapomogi,

3. Dofinansowania do obiadów,

4. Dofinansowania do zorganizowanej formy wypoczynku.

 

§ 92.

Uczeń ma prawo do rzetelnego informowania osób upoważnionych ( przy zachowaniu pełnej tajemnicy) o swoich kłopotach osobistych, rodzinnych, materialnych i zdrowotnych.

§ 93.

Na wniosek ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) w szczególnych i uzasadnionych okolicznościach Dyrektor Szkoły, po uwzględnieniu opinii wychowawcy i pedagoga, może podjąć decyzje o przeniesieniu dziecka do innej klasy.

 

§ 94.

Uczeń ma prawo do zdobycia karty rowerowej według obowiązujących przepisów.

 

§ 95.

1. Uczeń ma prawo i obowiązek uzupełniania braków treści i umiejętności programowych spowodowanych nieobecnością w Szkole poprzez:

1) Uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych;

2) Indywidualną pomoc nauczyciela;

3) Pomoc koleżeńską;

4) Samodzielną pracę.

 

§ 96.

1. Każdy uczeń SP NR 15 ma obowiązek w szczególności:

1) Przestrzegać postanowień zawartych w Statucie;

2) Godnie i kulturalnie zachowywać się w Szkole i poza nią;

3) Systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych, uczestniczyć w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;

4) Terminowo wykonywać zadania domowe;

5) Posiadać dzienniczek ucznia;

6) Podporządkowywać się zaleceniom Dyrektora Szkoły, innych pracowników Szkoły oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego lub klasy;

7) Przestrzegać zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:

a) Okazywać szacunek dorosłym i kolegom,

b) Szanować godność osobistą, poglądy i przekonania innych ludzi,

c) Przeciwstawiać się przejawom brutalności, wulgarności, agresji, wandalizmu zgłaszając zaistniałe fakty nauczycielom.

8) Troszczyć się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd;

9) Punktualnie przychodzić na lekcje i inne zajęcia;

10) Usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach szkolnych według określonych zasad;

11) Uczęszczać na zajęcia w stroju ustalonym przez organa Szkoły, stroju galowym podczas uroczystości szkolnych, egzaminów oraz wyjść do instytucji kulturalnych;

12) Uczestniczyć w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych – udział w nich traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;

13) Dbać o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej;

14) Stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;

15) Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów oraz informować nauczycieli o zaistniałych zagrożeniach dotyczących zdrowia i życia;

16) Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru, zmieniać obuwie.

 

§ 97.

1. Uczniom nie wolno:

1) Palić papierosów, pic alkoholu, używać środków psychoaktywnych i odurzających – jest to poważne wykroczenie;

2) Wnosić na teren Szkoły przedmiotów zagrażających zdrowiu i życiu innych oraz wymienionych w pkt. 1 środków i substancji;

3) Wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowanych zajęć;

4) Rejestrować na terenie Szkoły przy pomocy urządzeń technicznych dźwięków i obrazów bez wiedzy i zgody zainteresowanych osób;

5) Używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu Szkoły;

6) Zapraszać obcych osób do szkoły bez wiedzy i zgody Dyrektora Szkoły.