ROZDZIAŁ III NAGRODY I KARY

 

§ 98.

1. Uczeń, zespół klasowy może otrzymać nagrodę lub karę.

2. Nagrody mogą być przyznawane za:

1) Celujące i bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie;

2) Szczególnie wyróżniające się zachowanie;

3) Wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych;

4) Stuprocentową frekwencję;

5) Pracę na rzecz Szkoły;

6) Wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu.

3. Nagroda może być udzielona w następującej formie:

1) Pochwały samorządu klasowego lub uczniowskiego udzielonej indywidualnie lub na forum klasy;

2) Pochwały wychowawcy udzielonej indywidualnie lub na forum klasy;

3) Pochwały Dyrektora Szkoły udzielonej indywidualnie, wobec klasy, Szkoły lub Rady Pedagogicznej;

4) Udziału w poczcie sztandarowym Szkoły;

5) Nagrody rzeczowej, dyplomu uznania, pucharu;

6) Listu pochwalnego dla ucznia lub rodziców;

7) Stypendium naukowego;

8) Nagrody dla wybitnego absolwenta w postaci „statuetki”.

4. Uczeń może być nagrodzony na wniosek Samorządu Uczniowskiego, instytucji lub osoby (grupy osób) po odpowiednim udokumentowaniu.

 

§ 99.

1. W przypadku udowodnienia uczniowi winy, kara może być udzielona za:

1) Nieprzestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Szkoły;

2) Naruszanie przepisów lub zarządzeń pozaszkolnych udokumentowanych faktami oraz odpowiednimi orzeczeniami;

3) Wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności Szkolnej.

2. Kara może być udzielona w następującej formie:

1) Upomnienia lub nagany udzielonych przez wychowawcę lub Samorząd Uczniowski;

2) Upomnienia, nagany lub ostrzeżenia udzielonego przez Dyrektora Szkoły;

3) Zawieszenia przez Dyrektora prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i imprezach szkolnych, wycieczkach klasowych oraz reprezentowania Szkoły na zewnątrz;

4) Zawieszenia przez Dyrektora lub Samorząd Uczniowski w pełnieniu funkcji społecznej;

5) Upomnienia udzielonego ustnie lub pisemnie przez Radę Pedagogiczną;

6) Przeniesienia do innej klasy.

3. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.

4. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności stopień winy ucznia, rodzaj i stopień naruszonych obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przewinienia, dotychczasowy stosunek ucznia do obowiązków, zachowanie się po popełnieniu przewinienia oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma zrealizować.

5. Uczeń nie może być karany wielokrotnie za jedno przewinienie.

6. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.

7. Uczeń na wniosek Dyrektora Szkoły może być przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły w przypadku, gdy wykazuje wysoki stopień demoralizacji, nagminnie nie przestrzega obowiązków, nie zmienia swojego zachowania i postępowania mimo użytych wcześniej różnorodnych środków wychowawczych.

8. Uczeń lub uczniowie, którym została udzielona kara wymieniona w ust. 2 pkt. 1 ma prawo do pisemnego odwołania się do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Dyrektor ma obowiązek pisemnego rozpatrzenia odwołania w terminie 14 dni od daty jego wpłynięcia.

9. Uczeń lub uczniowie, którym udzielone został kary wymienione w ust. 2 pkt. 2-6 oraz ust.3 ma prawo do odwołania się do Rady Pedagogicznej w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. Jeżeli rozpatrzenie odwołania przez Radę w ciągu 14 dni nie jest możliwe (np. ferie, wakacje itp.), Rada Pedagogiczna zajmuje się odwołaniem na pierwszym niezwłocznie powołanym posiedzeniu po wznowieniu zajęć dydaktycznych.

10. W imieniu ukaranych uczniów działania odwoławcze mogą podjąć rodzice.

11. Decyzja podjęta przez Dyrektora Szkoły lub Radę Pedagogiczną o utrzymaniu udzielonej kary po rozpatrzeniu odwołania jest ostateczna.

12. Kara może być zawieszona przez udzielającego ją na prośbę zainteresowanego lub po złożeniu poręczenia przez Samorząd Uczniowski lub rodziców.

13. Przy składaniu poręczenia należy określić czas zawieszenia kary oraz warunki, których spełnienie pozwoli ją anulować.

14. Udzielona kara, o ile nie została anulowana, musi być uwzględniona przy ustalaniu oceny zachowania.

15. W przypadku, gdy naruszenie przez ucznia postanowień Statutu spowodowało szkodę majątku Szkoły, innego ucznia lub pracownika Szkoły, winien on naprawić szkodę, a jeśli jest, to niemożliwe pokryć koszty jej naprawy.

   

§ 100.

O zastosowanej każe Dyrektor Szkoły zawiadamia na piśmie ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów). Odpis zawiadomienia o ukaraniu składa się do akt ucznia.

 

§ 101.

1. Spory wynikające z naruszenia praw ucznia rozstrzygane są na zasadzie negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania stron.

2. Spory, po przedstawieniu sprzecznych stanowisk przez zainteresowane strony, rozstrzyga Dyrektor Szkoły i Rada Pedagogiczna.

3. Stroną reprezentującą w sporze stanowisko ucznia może być Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców, wychowawca lub pedagog szkolny.

4. O zaistniałych na terenie Szkoły sporach należy poinformować Dyrektora Szkoły.

5. W sprawach wymagających konsultacji ze społecznością uczniowską, Dyrektor może podjąć decyzję na podstawie ogólnoszkolnego referendum.

6. W przypadku sporu, którego nie rozstrzygnięto na terenie Szkoły, strony mają prawo odwołać się do Kuratorium Oświaty lub Rzecznika Praw Dziecka.

7. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani lub w jakikolwiek sposób deprecjonowani. W razie potrzeb przysługuje im prawo do opieki i pomocy ze strony Dyrektora Szkoły.