https://linoit.com/users/popik/canvases/ogloszenia-2020

 

Ogłoszenia

http://linoit.com/users/popik/canvases/ogloszenia-2019

 

 

Ogłoszenia

http://linoit.com/users/popik/canvases/ogloszenia-2018

 

Ogłoszenia

https://linoit.com/users/popik/canvases/ogloszenia_2017

 

Ogłoszenia

https://linoit.com/users/popik/canvases/ogloszenia_2016

WOŚP

Orkiestrowy Mistrz Ortografii 2017

Pan Marcin Jabłoński

Gratulujemy!

 

 

 

Ogłoszenia

https://linoit.com/users/popik/canvases/SP15

 

 

 

Obiady w szkole...

 Składki i ubezpieczenie...

Spotkania z Rodzicami...

Dni bez zajęć edukacyjnych...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

 

 

Rządowy program pomocy uczniom...Wyprawka szkolna...

Termin składania wniosków  do dnia 5 września 2013 r.

więcej...

Stypendium szkolne - termin składania wniosków  do dnia 15 września 2013 r.

więcej...

 

 

 

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2013/2014

  Szanowni Państwo!

10 września - pierwsze spotkanie z rodzicami

8 października - ślubowanie klas pierwszych

ubezpieczenie - 40 zł do 25 września

obiady 3,50 zł od 4 września

toner 5 zł - za I okres

15 zł wpłaty na RR za I okres

kalendarz roku szkolnego 2013/2014 SP15 do pobrania - pdf

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

 

 

 

 
 

Nasza szkoła uczestniczy w akcji III Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej w dniu 27 września 2013 r. pod hasłem:

Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.

 

 
 

 

 
 

 

 
     
 

- do 22 września – przygotowanie losów, list uczniów, legitymacji – MT EXPERT, identyfikatorów –EGZAMINATOR MT, propozycji gier i zabaw,…

- 23 – 26 września – Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia ! – przygotowywanie plakatów, dekoracja szkoły, gry i zabawy –„Hasło dnia”, „Spacery matematyczne’, „Marmur”, egzaminy dla kandydatów na Egzaminatorów MT , ustalenie osób do Komisji Egzaminacyjnych MT i Patroli Egzaminacyjnych

- 27 września – Akcja WMTDay 2013

Godz. 8.00 – Ceremonia Otwarcia III WMTDay

Godz. 8.15 – 10.00 – Egzaminy w szkole. 4 trzy osobowe Komisje Egzaminacyjne.

Godz. 10.00 – 13.00 – Patrole Egzaminacyjne.

Godz. 10.00 – 13.00 – Gry „Piłkarz matematyk”, „Królowa skakanki”, ”Koszykarz matematyk”, inne konkursy np. „Prymus”, „Szeryf”, „Olimpijczycy”, „Krzyżak”

Godz. 14.00 – Podsumowanie akcji

- 27 września – 6 października – Internetowy Konkurs Matematyczno-Logiczny MT EXPERT

- do 16 października – wysłanie sprawozdania

 

 
  List do rodziców  
 

 

Some statistics from WMTDay 2012:

33979 people (students and adults) were examined during the action. 19663 received the MT EXPERT title. Those, who didn't pass an examination at the first time had a chance to try again after an hour. Despite that fact examination pass ratio is relatively low: 58%. Not only children in the school age but also adults have problems with multiplication table. It proves how important is organizing this type of actions.

 

Podsumowanie akcji II WMTDay
28 września 2012

 

Kraje uczestniczące w akcji

Akcję zorganizowały 324 placówki edukacyjne z 12 krajów.

Liczba uczestników

W akcji uczestniczyły 40142 osoby, w tym:
2522 Egzaminatorów MT
33979 osób egzaminowanych
395 Koordynatorów Lokalnych 
3246 osób wspierających działania Koordynatorów Lokalnych

Zdawalność egzaminu z tabliczki mnożenia

Przeegzaminowano 33979 osób. Tytuł “MT EXPERT” uzyskało 19663 osób. Mimo, że niektórzy mieli prawo podchodzić do egzaminu co godzinę, to współczynnik zdawalności egzaminów jest stosunkowo niski: 58%. Taki współczynnik świadczy o potrzebie organizowania tego typu akcji.
 

 

Do wzięcia udziału w egzaminie zapraszamy Rodziców

27 września

w godz. 8.00 - 13.00.

wariant obowiązujący - w zakresie 500

 

 

Przyznajemy tytuł MT EXPERT

 

 

 

 

 

Sprawdzian szóstoklasisty będzie miał nową formę. Jakie zmiany czekają uczniów i szkoły? CKE opublikowała informator przedstawiający najważniejsze zasady nowego egzaminu...więcej...

 

 
 
 
 
 

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2012/2013

 

11 września odbędzie się spotkanie z rodzicami

38 zł - ubezpieczenie

5 zł - toner za I okres

15 zł - Rada Rodziców -  za okres

 

„Wyprawka szkolna”

Uprzejmie informuję, iż wzorem lat ubiegłych tak również w tym roku realizowany będzie Rządowy program pomocy uczniom pn. „Wyprawka szkolna”.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz.U.2012.706), określa, że pomoc w formie dofinansowania na zakup podręczników może być udzielona:

uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I-IV szkoły podstawowej oraz klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym oraz technikum, a w szczególności:
dzieciom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn.zm.), tj. 351 zł - od października 456 zł(z wyłączeniem uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej, dla których kryterium dochodowe wynosi 504 zł - od listopada 539 zł),
dzieciom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe (tj. 351 zł) w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn.zm..) tj. m.in. ubóstwa, sieroctwa bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w powyższym trybie nie może przekraczać 5% ogólnej liczby uczniów kwalifikujących się do objęcia rządowym programem pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” (z wyjątkiem uczniów klasy I szkoły podstawowej)
uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wcześniej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących i techników.

Szczegółowych informacji udziela pani pedagog Iwona Hincman 

pokój nr 28

Wnioski można będzie składać  do dnia 5 września 2012 r.

Stypendium szkolne

Wnioski proszę składać do 15 września 2012 r. Kryterium dochodowe wynosi 351 zł., od 1 października 451 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące programu umieszczone są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej - www.men.gov.pl.

 

 

 

 

Rozpoczęliśmy przygotowania do XX finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 8 stycznia 2012 roku zagramy na rzecz ratowania życia najmłodszych.

więcej...

 Tablica informacyjna SP15

 

 W jakich projektach i konkursach uczestniczymy...

 

POMOC FINANSOWA DLA UCZNIÓW

STPENDIUM SZKOLNE – pomoc dla uczniów klas I – VI, pochodzącym z rodzin, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty  351 zł netto. Wypełnione wnioski wraz z dokumentami  potwierdzającymi uzyskany w rodzinie dochód  netto (dokumenty muszą być oryginalne, bądź ich zgodność potwierdzona przez organ je wydający), w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (sierpień 2011), należy złożyć (dla każdego dziecka oddzielny wniosek) u pedagoga szkolnego w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2011r.

WYPRAWKA SZKOLNA - pomoc ta udzielana jest uczniom klas I – III, pochodzącym z rodzin, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty  351 zł. netto.

ZASIŁEK SZKOLNY – jest to jednorazowa pomoc udzielana uczniom klas I – VI,  znajdującym się w trudnej sytuacji  losowej (przewlekła choroba, śmierć rodzica bądź opiekuna prawnego). Wnioski o udzielnie pomocy w zakresie zasiłku szkolnego uzyskać można u pedagoga szkolnego.

szczegóły - http://www.edukacja.olsztyn.eu/

 

  Podania o przyjęcie dzieci do świetlicy na rok szkolny 2011/2012 należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 1.IX.2011r. (dotyczy również dzieci, które już korzystały ze świetlicy!)

Do świetlicy zostaną zakwalifikowani w pierwszej kolejności uczniowie klas I - III, których oboje rodzice pracują oraz dojeżdżający spoza Olsztyna.

Podania zostaną rozpatrzone w dniu rozpoczęcia roku szkolnego (informacje o przyjęciu dziecka - w świetlicy).

 

Uczniów klas szóstych obowiązuje

MATEMATYKA. KALENDARZ SZÓSTOKLASISTY - M. Braun

 

 

 

 

W P R O W A D Z I L I Ś M Y -

SYSTEM KONTROLI FREKWENCJI I POSTĘPÓW W NAUCE -  nowoczesne narzędzie profilaktyczne wspomagające realizację programu profilaktyki i programu wychowawczego szkoły oraz umożliwiające systematyczny monitoring pracy wychowawczej szkoły i ewaluację założonych celów. System umożliwia szkole świadome i kompleksowe realizowanie założeń programowych najważniejszych aktów prawnych, związanych z systemem oświaty i statutem szkoły. Wdrożenie systemu gwarantuje szkole wprowadzenie spójnych z domem rodzinnym ucznia zasad wychowania i zapobiegania niewłaściwym zachowaniom. System wspomaga więc funkcję wychowawczo-opiekuńczą szkoły.

System umożliwia RODZICOM bieżący dostęp do rzetelnych informacji o dziecku, dotyczących frekwencji i jego postępów w nauce. Dzięki stałemu kontaktowi ze szkołą, nie tylko podczas okresowych wywiadówek, system umożliwia rodzicowi skuteczne przeciwdziałanie problemom wychowawczym i problemom w nauce.

Najważniejsze informacje dot. E-Dziennik

 

prezentacja dla rodziców

 

PIERWSZY OGÓLNOKRAJOWY
KONKURS MATEMATYCZNY ONLINE
Serdecznie zapraszamy uczniów do wzięcia udziału
w Konkursie Matematycznym „MMC”
organizowanym przez międzynarodowe szkoły „Meridian”.

zobacz

Zawody Międzynarodowe

http://www.geniuslogicus.eu/pl/

 

Uczestniczymy w Projekcie edukacyjnym "Lepsza Szkoła"

 

Uczestniczymy w Projekcie Edukacyjnym

"Matematyka Innego Wymiaru"

                                     

Celem głównym Projektu jest poprawa wizerunku matematyki i zwiększenie zainteresowania uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich kontynuacją kształcenia na kierunkach ścisłych i pokrewnych, gdzie kluczowym przedmiotem jest matematyka poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu nauczania.
więcej...

 

Projekt pt. "Dobrze jest być dzieckiem, bo każdy wiek ma swoje prawa" dotyczy realizacji  praw dzieci. Poprzez wspólne działania szkoły tureckiej i polskiej uczniowie przekonają się, że wszystkie dzieci, bez względu na to gdzie mieszkają, jakim mówią językiem, jak różnią się ich kultury, mają takie same prawa.
W dwuletnim projekcie prowadzone będą zajęcia dotyczące praw dziecka. Odbywać się one będą nie tylko w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ale również poprzez udział w warsztatach pozalekcyjnych. W pierwszym roku trwania projektu uczniowie, na podstawie Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1989 roku, wspólnie wypracują katalog praw w zrozumiałym dla nich języku (np. Prawo do stokrotki jako prawo do życia bez przemocy). Następnie zinterpretują je poprzez różnego rodzaju konkursy, przedsięwzięcia, projekty, plenery malarskie, happeningi, dramę.

 

Z wielką radością informujemy, że po raz drugi nasza szkoła zdobyła tytuł 

"Szkoła Miesiąca" w Konkursie Interkl@sy

na Szkolną Witrynę

 

I miejsce - grudzień 2010

 

Serdecznie dziękujemy za głosy!

zobacz

 

 

 

Rok Odkrywania Talentów

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Edukacji Narodowej roku 2010/2011 Rokiem Odkrywania Talentów, przekazaliśmy Kuratorium Oświaty w Olsztynie, informacje dotyczące znaczących osiągnięć naszych uczniów

zobacz

Do Wydziału Edukacji - sukcesy uczniów i osiągnięcia naszej szkoły

zobacz

Przystąpiliśmy do akcji "Szkoły Odkrywców Talentów", którą 8 grudnia 2010 r. minister edukacji narodowej Katarzyna Hall ogłosiła w ramach Roku Odkrywania Talentów.

 

Przyznawanie tytułu Szkoły Odkrywców Talentów ma służyć stworzeniu na stronie internetowej www.roktalentow.men.gov.pl ogólnopolskiej mapy szkół, zaangażowanych we wspieranie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży.

 

Nasza szkoła otrzymała tytuł "Szkoła Odkrywców Talentów" nadany przez Ministra Edukacji Narodowej.
Tytuł stanowi wyróżnienie dla tych szkół, które przyczyniają się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży. Może być przyznany placówkom, które posiadają przynajmniej trzech nauczycieli, prowadzących systematyczną pracę z uczniami o szczególnych uzdolnieniach i których uczniowie mają szczególne osiągnięcia czy dokonania.

15 czerwca 2011 roku w SP 15 nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy "Szkoła Odkrywców Talentów". Tytuł ten świadczy o tym , że nasza placówka przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci.

 

SZANOWNI  PAŃSTWO!

  W konkursie "SZKOŁA NA SZÓSTKĘ"

ZDOBYLIŚMY

PIERWSZE  MIEJSCE 

 

 

   

 

     
 

 
     

 

 

Przypominamy rodzicom uczniów klas szóstych, którzy mają dzieci z rozpoznanymi dysfunkcjami, aby Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydała im opinię najpóźniej do 30 września br. Następnie rodzice do 15 października występują pisemnie do dyrektora szkoły o dostosowanie formy i warunków sprawdzianu do możliwości ucznia. Wniosek powinien być udokumentowany opinią z poradni.

 

więcej...

 

 

INFORMATOR  Z  ANEKSEM

DLA  UCZNIÓW  ZE  SPECYFICZNYMI  TRUDNOŚCIAMI  W  UCZENIU  SIĘ

 

W każdą środę odbywają się zajęcia mające na celu przygotowanie ucznia do sprawdzianu szóstoklasisty.

 

 

   INFORMACJE  DLA  RODZICÓW  SZÓSTOKLASISTY !

 

 

 

 

   
 

 

 
 

REFORMA PROGRAMOWA

 
     
   

nowy folder

STRONA GŁÓWNA