ROZDZIAŁ III ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA

 

§ 135.

1.Szkolne ocenianie zachowania wspiera rozwój osobowości ucznia, pozwala na uzyskanie wiary w siebie, ukierunkowane jest na zachowania pozytywne oparte o uczciwość i tolerancję, sprzyja współpracy koleżeńskiej przygotowuje do odpowiedzialnego, aktywnego życia w demokratycznym społeczeństwie, sprzyja tworzeniu poczucia własnej godności i szacunku dla innych i odpowiedzialności za własną przyszłość.

2.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 

 

bullet

POSTANOWIENIA WSTĘPNE       

bullet

PROCEDURA USTALANIA OCENY ZACHOWANIA

bullet

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA