PROSZĘ TRAKTOWAĆ PONIŻSZE INFORMACJE, JAKO JEDYNIE WYKAZ WSZYSTKICH GIMNAZJÓW W OLSZTYNIE.

INFORMACJE O REKRUTACJI  ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONACH INTERNETOWYCH GIMNAZJÓW.

 

GIMNAZJA W OLSZTYNIE

Gimnazjum nr 2

ul. Małłków 3

089 527 24 55

www.zso1.olsztyn.pl; e-mail: gim2@zso1.olsztyn.pl

Liczba uczniów: 433, po 30-36 osób w klasie

Języki obce: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski

Zajęcia pozalekcyjne: wg zapotrzebowania uczniów, SKA, teatr szkolny, klub europejski, dziennikarski, zespół czirliderek, piłka siatkowa, nożna, koszykowa, chór szkolny

Opieka medyczna: pielęgniarka, stomatolog

Internet: bez ograniczeń w Centrum Medialnym

Wyżywienie: bufet, automaty do napojów

Obiekty sportowe: dwie sale gimnastyczne, siłownia, boisko szkolne

Wyniki testów gimnazjalnych w 2005r (średnia): cz. humanistyczna 42,87; cz. matematyczno-przyrodnicza 33,45

Wyniki testów gimnazjalnych w 2004r. (średnia): cz. humanistyczna 37,22; cz. matematyczno-przyrodnicza 35,92

Szczególne osiągnięcia i sukcesy: finaliści olimpiad wojewódzkich - chemicznej, historycznej, matematycznej, fizycznej, geograficznej; wolontariat

Dzień otwarty: druga połowa kwietnia

Rekrutacja: szczegółowe informacje szkoła poda na stronie internetowej

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1

GIMNAZJUM NR 2

          W   OLSZTYNIE

 

INFORMATOR O REKRUTACJI

na rok szkolny 2008/2009

 

I.

1. Na rok szkolny 2008/2009 Gimnazjum Nr 2 w Olsztynie (Gim2) prowadzi rekrutację do:

1)       oddziałów ogólnych

2)       oddziału dwujęzycznego z niemieckim językiem nauczania

3)       oddziału dwujęzycznego z angielskim językiem nauczania

4)       oddziału brydżowego (klasa ogólna z dodatkowymi zajęciami brydża sportowego). Jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału brydżowego będzie mniejsza niż zaplanowana liczba miejsc, wówczas oddział pozostanie ogólnym, a zajęcia brydża sportowego będą prowadzone w grupie międzyoddziałowej.

 

II.

 

1. O przyjęcie do klas pierwszych Gim2 mogą ubiegać się uczniowie klas szóstych publicznych
i niepublicznych szkół podstawowych, którzy w roku szkolnym 2008/2009 przystąpią do sprawdzianu po szkole podstawowej i ukończą szkołę z wynikiem pozytywnym.

2. Do klasy pierwszej Gim2 przyjmuje się:

1)       z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie Gim2

2)       na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem Gim2, w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

3. W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum jest   większa   niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się uwzględniając   następujące   kryteria:

1)       Wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej

2)       Oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących zajęć edukacyjnych:

a.        język polski

b.       matematyka

c.        historia

d.       przyroda

3)       Inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w tym w szczególności :

a.        udział w konkursach przedmiotowych

b.       osiągnięcia sportowe i artystyczne

c.        aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego oraz wolontariat w tym: konkursy, turnieje.

4) Ocenę zachowania uzyskaną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 

4. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego Gimnazjum Nr 2 może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych/umiejętności językowych na warunkach ustalonych przez Radę Pedagogiczną, którego wynik uwzględnia się przy rekrutacji.

5. Jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego będzie większa niż liczba miejsc w tym oddziale, wówczas kandydaci ubiegający się o przyjęcie do tego oddziału przystępują do sprawdzianu uzdolnień językowych/umiejętności językowych. Sprawdzian uzdolnień kierunkowych/umiejętności językowych odbędzie się 25 czerwca 2008 r. o godz. 16.00. Wyniki sprawdzianu zostaną zakomunikowane 26 czerwca 2008r. o godz. 11.00.

6. Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci do oddziału dwujęzycznego, mogą na wniosek rodziców prawnych opiekunów przystąpić do rekrutacji ogólnej (możliwość alternatywnego wyboru w podaniu).

7. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (bloku przedmiotowego) przyjmowani są niezależnie od kryteriów o których mowa w ust. 3.

 

III.

 

1. Rekrutację kandydatów do oddziałów klasy pierwszej Gim2 przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna, zwana dalej Komisją Rekrutacyjną.

2. Komisję Rekrutacyjną powołuje dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Olsztynie.

3. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

1)       Przewodniczący, którym jest wicedyrektor ZSO Nr 1 w Olsztynie ds. Gimnazjum Nr 2

2)       Sekretarz

3)       Członkowie, w tym:

a.        pedagog ZSO Nr 1 w Olsztynie

b.       kandydaci na wychowawców oddziałów klasy pierwszej w Gim2

c.        inne osoby, jeżeli wynika to z potrzeb rekrutacji w danym roku szkolnym.

4. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)    Opracowanie i opublikowanie Informatora o rekrutacji

2)    Udzielanie kandydatom aktualnych informacji dotyczących terminów składania wymaganych dokumentów oraz kryteriów i warunków przyjęcia do szkoły

3)    Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych

4)    Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego w okresie od 27 czerwca 2008r. do 30 czerwca 2008r., oraz ogłoszenie listy   przyjętych do szkoły

5)    Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

IV.

 

1. Kandydat zostanie uwzględniony   w postępowaniu rekrutacyjnym, jeżeli złoży w ustalonym terminie następujące dokumenty:

1)       Podanie o przyjęcie do szkoły- według wzoru opracowanego przez Gim2 (zał. nr1)

2)       Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

3)       Oryginał zaświadczenia o wyniku sprawdzianu po szkole podstawowej

4)       Dwie aktualne fotografie kandydata o wymiarach 37 x 52 mm , podpisane na odwrotnej stronie nazwiskiem i imieniem oraz z datą urodzenia

5)       Dokumenty potwierdzające udział ucznia w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, konkursach artystycznych oraz aktywności społecznej i   wolontariatu

6)       Inne dokumenty mogące mieć wpływ na przyjęcie kandydata do szkoły.

2. Dokumenty wymienione w ust.1 pkt.1), 4), 5) i 6) kandydat do szkoły lub jego rodzice/prawni   opiekunowie składają osobiście w sekretariacie szkoły od 01 kwietnia 2008r. do 30 maja 2008r. do godz. 14.00.

3. Jeżeli dokumenty, o których mowa w ustępie 1. będą niekompletne, zniszczone lub nieczytelne – nie zostaną przyjęte do postępowania rekrutacyjno- kwalifikacyjnego.

4. Dokumenty wymienione w ust.1 pkt 2) i 3), kandydaci do Gim2 składają
do godz. 14.00   dnia 27 czerwca 2008r.  

5. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do gimnazjum nastąpi 30 czerwca 2008r. o godz. 11.00.

 

V.

 

1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Gim2 decyduje suma punktów:

1)       Uzyskanych w wyniku sprawdzianu po szkole podstawowej maksymalnie -   40 pkt.

2)       Uzyskanych z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
z następujących zajęć edukacyjnych:

a)                         język polski

b)                        matematyka

c)                         historia

d)                        przyroda

maksymalnie -24 pkt.

3)    Uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (określone w I ust. 3, pkt.3, lit. a, b, c) maksymalnie-14 pkt.

4)    Z oceny z zachowania uzyskanej na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

maksymalnie –2 pkt.

2. Ustala się następującą wartość punktową kryteriów   o których mowa w ust. 1 pkt. 2), 3), 4) :

Zajęcia edukacyjne:

 

1) 

OCENA

ŚWIADECTWO

celujący

6

bardzo dobry

4

dobry

2

dostateczny

0

dopuszczający

0

 

max 24 pkt.

 

2)          Liczba punktów   za ocenę z zachowania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 

OCENA

WARTOŚĆ PUNKTOWA

wzorowe

2

bardzo dobre

1

dobre

0

poprawne

0

nieodpowiednie

0

naganne

0

 

max 2 pkt.

 

 

3)          Liczba punktów   za wynik „bardzo dobry” w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur – maksymalnie 4 pkt.

 

 

4)            Ustala się następującą wartość punktową za osiągnięcia:

a)         

Konkursy przedmiotowe  

I miejsce                       3 pkt.  

II miejsce                      1 pkt.

                                                                                  max 6 pkt.

b)         

Wartość punktowa za osiągnięcia sportowe : 1 pkt.

Maksymalna liczba: 2 pkt .

Komisja Rekrutacyjna uwzględnia nie więcej niż dwa osiągnięcia.

   c)          

Praca na rzecz środowiska lokalnego, szkolnego oraz wolontariat:

Maksymalna liczba: 2pkt.

5)       Komisja Rekrutacyjna uwzględnia   dwie pełnione funkcje.  

 

3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może uzyskać łącznie 80 pkt., z tego:

bulletdo 40 pkt. – za wyniki sprawdzianu   po szkole podstawowej
bulletdo 40 pkt. – za kryteria, o których mowa w I ust. 3 pkt. 2,3,4.

 

VI.

 

1.     Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego oraz listę uczniów przyjętych do Gim2.

2.     O kolejności na liście decyduje łączna suma punktów za osiągnięcia, o których mowa w rozdz. I ust.3 pkt.1,2,3,4, uzyskanych zgodnie z przyjętym sposobem przeliczania, o którym mowa
w rozdz. IV ust. 2   pkt.1,2,3,4.

3.     O wpisaniu kandydata na listę osób przyjętych do klasy pierwszej Gim2 decyduje suma uzyskanych punktów.

4.       W przypadku uzyskania przez uczniów jednakowej liczby punktów przez uczniów   w postępowaniu rekrutacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu posiadają:

1)       sieroty,

2)       osoby przebywające w placówkach opiekuńczo -wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych,

3)       osoby o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

4)       osoby zameldowane na pobyt stały w Olsztynie.

5.       Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia listy przyjętych/nieprzyjętych do dyrektora ZSO Nr 1 w Olsztynie. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne.

6.       W przypadku postępowania odwoławczego oraz rekrutacji uzupełniającej nie powołuje się Komisji Rekrutacyjnej a decyzję o przyjęciu kandydata do klasy pierwszej podejmuje dyrektor ZSO Nr 1 i ogłasza ją w formie pisemnej w siedzibie szkoły.

7.       30 czerwca 2008 r. o godzinie 15.30 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów przyjętych do Gimnazjum Nr 2

 

VII.

 

1.     Lista uczniów   przyjętych do gimnazjum   zostanie wywieszona w siedzibie szkoły dnia
30 czerwca 2008r. o godz. 1100.

2.     Komisja Rekrutacyjna/dyrektor ZSO Nr 1 nie powiadamiają indywidualnie kandydatów o przyjęciu/nie przyjęciu do szkoły.

3.     Na podstawie listy uczniów przyjętych do Gim2 dyrektor ZSO Nr 1 dokona przydziału uczniów do poszczególnych oddziałów klasy pierwszej, rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne.

4.     Jeżeli w dniu 30 czerwca 2008 r. liczba uczniów   będzie mniejsza niż liczba miejsc Dyrektor ZSO Nr1 w Olsztynie zarządza rekrutację uzupełniającą.

5.     Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Gim2 w ramach rekrutacji uzupełniającej składają dokumenty o których mowa w III ust. 1 pkt. 1-6 w terminie od 20 do 22 sierpnia 2008r.

 

VIII.

 

Uczniowie, którzy zostali przyjęci do Gim2 oraz zadeklarowali wolę uczęszczania do tej szkoły są zobowiązani do uczestnictwa w obozie integracyjno-edukacyjnym. Obowiązkową wpłatę na ten obóz należy uiścić najpóźniej w pierwszym tygodniu września, w sekretariacie szkoły.


Informacje dodatkowe: zamiast tradycyjnej szatni uczniowie korzystają z szafek, zajęcia na jedną zmianę, studniówka gimnazjalna, bal absolwenta, spotkania z rodzicami raz na dwa miesiące połączone z koncertem dla rodziców i dyskoteką dla uczniów, udział w Stowarzyszeniu Aktywnych Szkół, obóz integracyjno-edukacyjny klas pierwszych, zakończenie roku szkolnego klas trzecich w togach i biretach. szkoła organizuje nabór do klasy brydżowej - nauka gry 3 godziny tygodniowe w podziale na grupy.

 

 

Gimnazjum nr 3

ul. Kołobrzeska 9

089 533 05, 089 533 61 65, 089 533 90 53Liczba uczniów: 942, średnio 32-34 osoby w klasie

Godziny lekcyjne: 8.00 - 16.10

Języki obce: angielski, niemiecki

Zajęcia pozalekcyjne: warsztaty teatralne, klub informatyczny, terapia pedagogiczna dla dyslektyków, chemia dla zainteresowanych, klub dziennikarski, warsztaty językowe "Kreatives Deutsch", zajęcia wokalno-instrumentalne, zajęcia fakultatywne z j. polskiego i matematyki, warsztaty rękodzielnicze, spotkania z plastyką, piłka siatkowa dla klas I, klub tenisa ziemnego, Klub Miłośników Historii, zespół tańca nowoczesnego. W szkole funkcjonuje też Szkolny Ośrodek Kariery zaopatrzony w komputer i liczne programy multimedialne, w którym młodzież może spędzić wolny czas.

Opieka medyczna: pielęgniarka codziennie od 7.00 -.00

Internet: dwie pracownie komputerowe wyposażone w najnowsze komputery z płaskimi monitorami i stałym dostępem do Internetu. Zajęcia odbywają się codziennie.

Wyżywienie: stołówka i sklepik, pełny obiad dla ucznia kosztuje 3 zł, a drugie danie 2,60 zł.

Obiekty sportowe: sala gimnastyczna, boiska do gry w piłkę nożną, siatkową i koszykową, w szkole działają też korty tenisowe.

Wyniki testów gimnazjalnych w 2005r (średnia): cz. humanistyczna 39,07; cz. matematyczno-przyrodnicza 32,31

Wyniki testów gimnazjalnych w 2004r. (średnia): cz. humanistyczna 27,99; cz. matematyczno-przyrodnicza 25,42

Szczególne osiągnięcia i sukcesy:

Uczniowie G-3 w roku szkolnym 2004 / 2005 uczestniczyli w 8 konkursach przedmiotowych o charakterze wojewódzkim oraz w innych imprezach ogólnopolskich, regionalnych, międzyszkolnych. Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego z j. angielskiego ALBUS 2005, Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego, Wojewódzkiego konkursu Chemicznego, Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

Finaliści: Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Krąg", Ogólnopolskiego Konkursu J. Angielskiego, Drużynowych Mistrzostw Województwa w Szachach, Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego "Kangur", Ogólnopolskiej Olimpiady Deutschfreund, I miejsce w Rejonowym Konkursie "I ty możesz zostać małym kompozytorem", I miejsce w Mistrzostwach Polski w piłce siatkowej młodzików, I miejsce w VII Międzynarodowym Turnieju Młodzików o Puchar Burmistrza miasta Łeby, II miejsce na 600 m w Rejonowych Zawodach Lekkoatletycznych, II miejsce w regionie i IV miejsce w województwie w koszykówceRekrutacja: do klasy pierwszej Gimnazjum nr 3 w Olsztynie przyjmuje się z urzędu - absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w rejonie gimnazjum, na pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów (druk w sekretariacie) absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych poza rejonem Gimnazjum nr 3, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami na podstawie kryteriów uwzględniających średnią ocen od 4,0 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie szkolnym (bez ocen dopuszczających ) oraz co najmniej dobre zachowanie,

liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu,

Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są do G-3 niezależnie od kryteriów , o których mowa w pkt 2.

W przypadku rekrutacji do klasy pierwszej, realizującej rozszerzony program nauczania języka obcego (angielskiego lub niemieckiego), podstawowymi kryteriami są: średnia ocen od 4,2 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie szkolnym (bez ocen dostatecznych i dopuszczających ), liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawarta w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu, co najmniej bardzo dobra ocena z języka obcego na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, dodatkowo - dyplomy z konkursów języka obcego.

Termin składania dokumentów do klasy pierwszej Gimnazjum nr 3 - od 15 marca do 31 maja 2006 r.

Informacje dodatkowe: monitoring, w każdej pracowni znajdują się 29 calowe telewizory, odtwarzacze DVD oraz magnetowidy. Szkoła posiada własne wielkoekranowe kino szkolne. Pracownie wyposażone są w nowe meble. Uczniowie mogą korzystać oprócz szatni z indywidualnych szafek uczniowskich. Udział w projekcie Socrates-Comenius. Przy G-3 działa Szkoła Nauki Jazdy.Gimnazjum nr 4

al. Piłsudskiego 56

089 533 70 44

www.gim4.4lo.pl; gimnazjum@4lo.pl

Liczba uczniów: 293, w klasie 28 osób

Godziny lekcyjne: 8:15 - 14:30

Języki obce: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski

Zajęcia pozalekcyjne: językowe, matematyczne, przyrodnicze, literackie, plastyczne, muzyczne, sportowe

Opieka medyczna: gabinet medyczny i stomatologiczny 5 dni w tygodniu

Internet: w pracowniach komputerowych, bibliotece

Wyżywienie: sklepik i bufet szkolny

Obiekty sportowe: boiska sportowe, siłownia, duża sala gimnastyczna

Wyniki testów gimnazjalnych w 2005r (średnia): cz. humanistyczna 42,17; cz. matematyczno-przyrodnicza 37,02

Wyniki testów gimnazjalnych w 2004r. (średnia): cz. humanistyczna 37,25; cz. matematyczno-przyrodnicza 39,04

Szczególne osiągnięcia i sukcesy:

2 finalistów konkursów wojewódzkich, laureat Ogólnopolskiego Konkursu J. Niemieckiego, 24 miejsce w kraju w Ogólnopolskim Konkursie "Szkolna Liga Historyczna", VI miejsce w kraju w Ogólnopolskim Konkursie " Test Wikinga"; II miejsce w Wojewódzkim turnieju tenisa stołowego

Rekrutacja: spoza rejonu laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez KO oraz według kryteriów uwzględniających średnią ocen z zajęć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, wynik sprawdzianu w kl. VI oraz osiągnięcia i sukcesy ucznia

Informacje dodatkowe: współpraca z Gimnazjum w Niemczech oraz szkołami partnerskimi w programie Socrates Comenius, współpraca z UW-M i PPP (zajęcia dla uczniów uzdolnionych); gazetka szkolna, studio radiowe, publikacje tworczości uczniowskiej, szkolne drużyny piłki siatkowej i koszykowej dziewcząt


Gimnazjum nr 5

ul. M.Konopnickiej 11

089 527-58-93Liczba uczniów: 444, po 27 - 28 osób w klasie

Godziny lekcyjne: 8.00 do 15.20

Języki obce: angielski, niemiecki

Zajęcia pozalekcyjne: koło matematyczne, chemiczne, informatyczne, fizyczne, turystyczne, biologiczne, zajęcia sportowe, chór, LOP, PCK, Klub Młodego Europejczyka

W świetlicy szkolnej po zajęciach lekcyjnych odbywają się zajęcia typu: koło taneczne, plastyczne, kulinarne, redakcja gazetki szkolnej "GIMEK", kabaret, szkolne audycje radiowe

Opieka medyczna: pielęgniarka szkolna we wtorki i piątki od godz. 8.oo do 15.oo, w czwartki od godz. 12.oo do 15.oo

Internet: w 2 salach komputerowych

Wyżywienia: pełny obiad 2,40 zł

Obiekty sportowe: sala gimnastyczna i boisko szkolne.

Wyniki testów gimnazjalnych w 2005r (średnia): cz. humanistyczna 36,43; cz. matematyczno-przyrodnicza 25,65

Wyniki testów gimnazjalnych w 2004r. (średnia): cz. humanistyczna 28,21; cz. matematyczno-przyrodnicza 26,01

Szczególne osiągnięcia i sukcesy: bardzo duże osiągnięcia sportowe w mieście jak i w województwie , coroczna organizacja wyjazdów na Zieloną Szkołę, uczniowie klasyfikują się na wysokich miejscach w konkursach i olimpiadach organizowanych poza szkołą , szkoła organizuje różne konkursy międzygimnazjalne min. Szkolny Przegląd Małych Form Scenicznych.

Informacje dodatkowe: uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym naszego miasta, często wyjeżdżają do Warszawy na spektakle teatralne oraz wystawy. W szkole znajduje się czytelnia i biblioteka z bogatym księgozbiorem. Od 1 września 2005r utworzono etat doradcy zawodowego. Są konsultacje dla uczniów i rodziców ze wszystkich przedmiotów

Rekrutacja: dla uczniów spoza rejonu szkoły: minimalna średnia 4,00 (z przedmiotów wiodących - matematyka, język polski, przyroda, historia, język obcy), co najmniej dobre zachowanie, uzyskanie minimum 30 punktów ze sprawdzianu klas szóstych.Gimnazjum nr 6

ul. Jagiellończyka 32

089 527 29 15

www.gim6olsztyn.neostrada.pl; e-mail: prac26@gim6olsztyn.neostrada.pl; admi@gim6olsztyn.neostrada.pl

Liczba uczniów: 205, około 26 osób w klasie

Godziny lekcyjne: 8-14:30

Języki obce: angielski, niemiecki, francuski

Zajęcia pozalekcyjne: sportowe, informatyczne, plastyczne, fizyczne, matematyczne, Szkolny Klub europejski, terapia pedagogiczna, zajęcia edukacyjno-profilaktyczne

Opieka medyczna: pielęgniarka 2 razy w tygodniu

Internet: w pracowni informatycznej, centrum multimedialnym i czytelni

Wyżywienie: stołówka, obiad dwudaniowy 3,10 zł, sklepik

Świetlica: codzinnie, dostosowana do planu lekcji

Obiekty sportowe: sala gimnastyczna, sala do tenisa stołowego, minisiłownia, boisko lekkoatletyczne i do gier zespołowych

Wyniki testów gimnazjalnych w 2005r (średnia): cz. humanistyczna 36,86; cz. matematyczno-przyrodnicza 24,15

Wyniki testów gimnazjalnych w 2004r. (średnia): cz. humanistyczna 29,86; cz. matematyczno-przyrodnicza 26,22

Szczególne osiągnięcia i sukcesy:

Od początku istnienia wyniki egzaminów klas trzecich są wyższe od średniej województwa, tytuł "Szkoła z klasą", finaliści wojewódzkich konkursów biologicznego, chemicznego, j. angielskiego, wiedzy religijnej, zespól zdobył II miejsce w Lidze Wojewódzkiej SzachówRekrutacja: uczniów spoza rejonu przyjmujemy stosując kryteria: oceny z wybranych zajęć edukacyjnych polski, matematyka, j. obcy, przyroda, wyniki sprawdzianu klas szóstych, ocena zachowania, osiągnięcia

Informacje dodatkowe: organizujemy nabór do klasy pierwszej artystycznej, szkoła położona w bezpiecznej okolicy, na uboczu, bezpłatny dostęp do internetu dla rodziców w czwartki od 17 do 18:30
Gimnazjum nr 7

ul. Żołnierska 39

089 533 69 61

e-mail - gim7ol@wp.pl

Liczba uczniów: 529, po 26 - 30 osób w klasie

Godziny lekcyjne: 8.00 - 14.25

Języki obce: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski

Zajęcia pozalekcyjne: SKS, koło dziennikarskie, teatralne, informatyczne, plastyczne, fizyczne, chemiczne, "Młodego wolontariusza", chór

Opieka medyczna: poniedziałek, wtorek czwartek 8.00 - 15.00

Internet: w bibliotece, pracowni informatycznej

Wyżywienie: obiad 2.60zł, sklepik szkolny

Świetlica: 13 godzin tygodniowo

Obiekty sportowe: dwie sale gimnastyczne, siłownia, boisko

Wyniki testów gimnazjalnych w 2005r (średnia): cz. humanistyczna 34,10; cz. matematyczno-przyrodnicza 23,57

Wyniki testów gimnazjalnych w 2004r. (średnia): cz. humanistyczna 27,72; cz. matematyczno-przyrodnicza 23,98

Szczególne osiągnięcia i sukcesy: liczne sukcesy sportowe m.in. I miejsce w klasyfikacji gimnazjów w Lidze Pływackiej Województwa Warmińsko-Mazurskiego, dwóch finalistów olimpiady języka polskiego

Dzień otwarty: w drugim tygodniu maja

Rekrutacja: w przypadku uczniów spoza obwodu ocena zachowania co najmniej dobra oraz przeliczenie ocen na punkty

Informacje dodatkowe: konsultacje nauczycielskie, realizacja projektu MEN i KO we wspólpracy z PPP, organizacja rejonowego konkursu j. angielskiego i niemieckiego, organizacja Olimpiady Wiedzy o zdrowiu, udział młodzieży w akcjach chrytatywnych PCK, Banku ŻywnościGimnazjum nr 8

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4

ul. E. Turowskiego 3

089 542 82 33Liczba uczniów: 732, po 28 osób w klasie

Godziny lekcyjne: 800 - 1430

Języki obce: angielski, niemiecki

Zajęcia pozalekcyjne: koła ekologiczne, matematyczne, chemiczne, kabaretowe, teatralne, informatyczne, internetowe dziennikarskie, klub europejski, , zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, klub żeglarski, zespół muzyczny, SKS-y: piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, piłka ręczna chłopców, piłka koszykowa chłopców, piłka nożna oraz szkolne igrzyska sportowe, taniec sportowy

Opieka medyczna: pielęgniarka i stomatolog 5 dni w tygodniu

Internet: 3 pracownie komputerowe, multimedialna biblioteka,

Wyżywienie: stołówka - obiad przemienny (3 x drugie danie, 2 x zupa) w cenie: 2,30 zł, sklepik szkolny

Obiekty sportowe: 3 sale gimnastyczne, aula, siłownia, boiska szkolne

Wyniki testów gimnazjalnych w 2005r (średnia): cz. humanistyczna 37,24; cz. matematyczno-przyrodnicza 27, 79

Wyniki testów gimnazjalnych w 2004r. (średnia): cz. humanistyczna 28,37; cz. matematyczno-przyrodnicza 25,72

Szczególne osiągnięcia i sukcesy: znalezienie się w gronie 6 najlepszych gimnazjów w Polsce w Teleturnieju EURO - QUIZ organizowanym przez TVP 2 w roku szkolnym 2003/04; VI miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzieży Szkolnej w Informatyce; I miejsce w Rejonowym Konkursie Historycznym; VI miejsce w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym; II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Informatycznym Młodzieży Szkolnej; I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Olimpijskiej; Mistrzostwo Województwa w Piłce Ręcznej Chłopców, uczeń otrzymał nagrodę Prezydenta RP dla uczniów szczególnie uzdolnionych w roku szk. 2004/05, dwaj uczniowie otrzymali Nagrodę Prezydenta Miasta Olsztyn za wysokie wyniki w nauce;


Rekrutacja: do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmuje się z urzędu - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum oraz na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami. Spoza rejonu w pierwszej kolejności przyjmowani będą:

uczniowie o najwyższych średnich ocenach ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz największej ilości punktów uzyskanych ze sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i co najmniej dobrej ocenie z zachowania; uczniowie, którzy z wybranych przedmiotów (język polski, matematyka, historia, przyroda) uzyskali na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej co najmniej ocenę dobrą i legitymują się innymi osiągnięciami wymienionymi na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (bloku przedmiotowego), przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od kryteriów, o których mowa w punkcie 2

Informacje dodatkowe: Realizujemy program ekologiczny opracowany przez ODN w Olsztynie pod patronatem Prezydenta Miasta Olsztyn Moje Miasto= Moje Miejsce Na Ziemi. W ramach 4 godziny wychowania fizycznego prowadzone są zajęcia z korekty wad postawy i ćwiczenia kształtujace mięśnie posturalne. Na zajęciach wf wprowadzamy elementy samoobrony. Zatrudniamy doradcę zawodowego.
Gimnazjum nr 9 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie

ul. Wańkowicza 1

089 5426290, fax: 5426706

www.gim9.zso3.olsztyn.pl; e-mail: ; e-mail: ; e-mail: ; e-mail: - zakładka Rekrutacja

Informacje dodatkowe: uczniowie klasy III biorą udział w wymianie młodzieżowej z Grimmelshausen Gymnasium z Offenburga, przygotowujemy chętnych uczniów do uzyskania certyfikatu z języka angielskiego, chętni mogą uzyskać Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL, proponujemy lektoraty języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego a także SKS, na zajęcia sportowe wykorzystywane jest zaplecze sportowe UWM, nauka języka obcego odbywa się w grupach z podziałem na stopień zawansowania, na zajęciach z informatyki - w grupach - każdy uczeń pracuje przy samodzielnym stanowisku komputerowym.Gimnazjum nr 10 Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

ul. Gietkowska 12

089 526 83 12

www.zsms.olsztyn.pl; sms@bublewicz.pl

Liczba uczniów: 42, do 20 osób w klasie

Godziny lekcyjne: 7.30-16.05

Języki obce: angielski, rosyjski

Zajęcia pozalekcyjne: koło polonistyczno-historyczne, jęz. angielskiego, chemiczno-biologiczne, jęz. rosyjskiego

Opieka medyczna: lekarz, pielęgniarka, specjalista odnowy biologicznej

Internet: w pracowni komputerowej i bibliotece

Wyżywienie: obiady (3,10 zł za dzień)

Świetlica: dostosowana do potrzeb uczniów

Obiekty sportowe: sala gimnastyczna, sala do gier zespołowych, sala do zabaw ruchowych i siłownia

Wyniki testów gimnazjalnych w 2005 r. (2004 r.): cz. humanistyczna 32,60 (26,11); cz. matematyczno-przyrodnicza 22,70 (24,23)Rekrutacja: oprócz ogólnie przyjętych zasad dodatkowo obowiązuje zaliczenie ogólnej próby sprawności fizycznej, rekomendacja klubu z uwzględnieniem sukcesów sportowych, opinia trenera, zaświadczenie lekarskie wydane przez specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej, pisemna zgoda rodziców na uprawianie wybranej dyscypliny sportu

Informacje dodatkowe: szkoła prowadzi szkolenia sportowe w dyscyplinach: gimnastyka sportowa kobiet, kajakarstwo, taekwondo WTFGimnazjum nr 11

Placówka publiczna prowadzona przez Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne "Przyjaciele nauki na Warmii" LOG-WARM

ul. Jagiellońska 8

089 526 40 71

www.gim11.olsztyn.pl; antosz-11@o2.pl

Liczba uczniów: 483; po 26-32 osoby w klasie

Godziny lekcyjne: 8-15.30

Języki obce: obowiązkowe angielski, niemiecki, dodatkowe: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski

Zajęcia pozalekcyjne: koła informatyczne, matematyczne, chemiczne, biologiczne, fizyczne, historyczne, polonistyczne, języka angielskiego, języka niemieckiego, teatralne ARS LONGA, plastyczne, muzykowanie, fotograficzne, Klub Europejski, PCK, Młody Przyjaciel Olsztyna, zajęcia sportowe: ogólnorozwojowe, piłka koszykowa, siatkowa, ręczna, nożna, tenis stołowy, aerobik, w szkole działa sekcja zapaśnicza. Prowadzone są też zajęcia fakultatywne z jęz. polskiego i matematyki dla klas trzecich, konsultacyjno-wyrównawcze ze wszystkich przedmiotów i konsultacje dla rodziców.

Opieka medyczna: pielęgniarka 3 razy w tygodniu od 8 do 15, zapewniamy również opiekę stomatologiczną

Internet: 2 sale informatyczne dostępne w czasie zajęć oraz po południu na zajęciach kół informatycznych pod opieką nauczycieli informatyków. Prowadzone są również lekcje języków obcych z wykorzystaniem internetu.

Wyżywienie: stołówka szkolna wydaje obiady 3-daniowe w cenie 2,90 zł, jest sklepik

Świetlica: czynna w godz. 7.30-16, wyposażona w komputery

Obiekty sportowe: 2 sale gimnastyczne, siłownia, sale przeznaczone do gry w tenisa stołowego, gimnastyki korekcyjnej i tańca

Wyniki testów gimnazjalnych w 2005 r. (2004 r.): cz. humanistyczna 32,97 (29,5); cz. matematyczno-przyrodnicza 22,62 (24,60)

Szczególne osiągnięcia i sukcesy: laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów: fizycznego, matematycznego, biologicznego, historycznego, języka angielskiego, chemicznego, biologicznego, Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej; I miejsce w rejonowym Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym - Karta Motorowerowa; III miejsce w wojewódzkim konkursie Matematyka w Zarządzaniu; I miejsce w województwie w konkursie matematycznym "Kangur"; czołowe miejsca w turniejach sportowych na terenie miasta i województwaRekrutacja uczniów spoza rejonu szkoły: * średnia ocen co najmniej 4,0 (z języka polskiego, matematyki, przyrody, jęz. obcego) oraz * dobre zachowanie, * osiągnięcia sportowe, * laureaci konkursów wojewódzkich i ponadwojewódzkich

Informacje dodatkowe: Organizuje od 5 lat międzygimnazjalny turniej piłki siatkowej dziewcząt dla szkół z regionu, turniej powiatowy wiedzy o ruchu drogowym, bierze udział w międzynarodowym projekcie Socrates Comenius i współpracuje ze szkołami z Bułgarii, Portugalii, Włoch, Hiszpanii, NorwegiiGimnazjum nr 12

ul. Sybiraków 3a

089 526 03 31

www.g12olsztyn.strefa.pl

Liczba uczniów: 487, po 24-30 osób w klasie

Godziny lekcyjne: 8-15.20

Języki obce: angielski, niemiecki

Zajęcia pozalekcyjne: koło dziennikarskie, teatralne, europejskie, plastyczne, komputerowe, tańca nowoczesnego, zespół muzyczny, zajęcia świetlicowe, SKS koszykówka, siatkówka, siłownia

Opieka medyczna: stomatolog codziennie 8.30-13.30, pielęgniarka pn., wt., czw. 7.30-15

Internet: w dwóch pracowniach informatycznych i w czytelni

Wyżywienie: obiad dwudaniowy w stołówce szkolnej 2,40 zł, jest też sklepik

Świetlica: pn-czw 11-16, pt. 8-13

Obiekty sportowe: duża sala gimnastyczna, sala z lustrami do tańca i aerobiku, siłownia, boisko asfaltowe, szkoła korzysta też z obiektów sportowych KS Warmia

Wyniki testów gimnazjalnych w 2005 r. (2004 r.): cz. humanistyczna 32,97 (26,46); cz. matematyczno-przyrodnicza 26,13 (22,45)

Szczególne osiągnięcia i sukcesy: tytuł "Szkoła z klasą", 3 posłów na Sejm Dzieci i Młodzieży w Warszawie, czołowe miejsca w województwie w lekkiej atletyce, biegach przełajowych, piłce nożnej i koszykówceRekrutacja uczniów spoza rejonu szkoły: * liczba punktów uzyskanych na sprawdzianie po szkole podstawowej, * punkty uzyskane za oceny z jęz. polskiego, przyrody, historii, jęz. obcego, * sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, * co najmniej dobra ocena z zachowania

Informacje dodatkowe: Szkoła współpracuje ze szkołami w Portugalii, Austrii, Estonii, Bułgarii i na Węgrzech. Młodzież ma możliwość uczestniczenia w lekcjach prowadzonych przez nauczycieli innych państw oraz wyjazdów zagranicznych. W szkole znajduje się jedyny w województwie ośrodek szkolenia piłki nożnejGimnazjum nr 13

ul. Jeziołowicza 2

089 541 62 57, 089 543 05 27

www.gim13olsztyn.neostrada.pl; zspg13@poczta.onet.pl

Liczba uczniów: 588, po 28 osób w klasie, w klasach dyslektycznych do 12 osób

Godziny lekcyjne: 8- 15.25

Języki obce: angielski, niemiecki

Zajęcia pozalekcyjne: koło matematyczne, polonistyczne, historyczne, chemiczne, fizyczne, jęz. angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, koło muzyczne, plastyczne, siatkówka, koszykówka, lekka atletyka, piłka nożna, zajęcia rekreacyjne, Szkolny Klub Wolontariatu, Klub Europejski, koło psychologiczne, internetowe, prasowe, PCK, SKKT, Teatr Światło i Cień

Opieka medyczna: pielęgniarka i stomatolog (pn.-pt.)

Internet: w dwóch pracowniach komputerowych oraz bibliotece szkolnej od godz. 8-18

Wyżywienie: stołówka, obiad dwudaniowy po 2,60 zł, jest sklepik

Obiekty sportowe: duża i mała sala gimnastyczna, siłownia, 3 boiska, zimą lodowisko

Wyniki testów gimnazjalnych w 2005 r. (2004 r.): cz. humanistyczna 35,94 (28,95); cz. matematyczno-przyrodnicza 24,84 (24,12)

Szczególne osiągnięcia i sukcesy: mistrzostwo województwa w piłce siatkowej chłopców, mistrzostwo Polski młodzików, mistrzostwo regionu w koszykówce dziewcząt, laureaci wojewódzkich konkursów chemicznego, matematycznego, fizycznego, angielskiego

Dzień otwarty: * 21 marca od godz. 9, * 25 kwietnia w godz. 15.30-17.30

Rekrutacja uczniów spoza rejonu szkoły: * średnia ocen na świadectwie powyżej 4,00 oraz * bardzo dobra ocena zachowania

Informacje dodatkowe: Szkoła jest dumna z osiągnięć swoich uczniów z klas z rozszerzonym jęz. angielskim i niemieckim, i uczniów dyslektycznych, którym stworzono specjalną ofertę kształcenia. Pracę nauczycieli wspomaga 2 pedagogów i psycholog, obiekt jest monitorowanyGimnazjum nr 14

ul. Żytnia 71

089 527 82 20

www.gim14olsztyn.neostrada.pl

adres e-mail: g14sekretariat@poczta.neostrada.pl

Liczba uczniów: 213, do 30 osób w klasie

Godziny lekcyjne: 8-15.15.

Języki obce: angielski, niemiecki

Zajęcia pozalekcyjne: koło języka polskiego, teatralne, matematyczne, informatyczne, chemiczne, zajęcia kreatywnego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów, gry zespołowe dziewcząt, lekka atletyka i gry zespołowe chłopców, język angielski i język niemiecki

Opieka medyczna: trzy dni w tygodniu

Internet: w pracowni informatycznej podczas lekcji informatyki i zajęć koła informatycznego, a także w świetlicy oraz w gabinecie doradztwa zawodowego

Wyżywienie: obiady (3,10 zł)

Świetlica: 5 dni tygodnia w godzinach rannych i popołudniowych

Obiekty sportowe: duża sala gimnastyczna, mała sala gimnastyczna, kompleks boisk szkolnych

Wyniki testów gimnazjalnych w 2005 r. (2004 r.): cz. humanistyczna 35,93 (29,7); cz. matematyczno-przyrodnicza 25,66 (27,3)

Szczególne osiągnięcia szkoły: Certyfikat "Szkoły z klasą", I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Ireny Kwinto, I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego dla szkół gimnazjalnych, II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego, II miejsce w województwie w Ogólnopolskim Konkursie Humanistycznym ALFIK, I i II miejsce Wojewódzkim Konkursie "Pola nadziei", II miejsce w Sztafetowym Biegu Przełajowym o Mistrzostwo Olsztyna, III miejsce w Finale Wojewódzkim Koszykówki Dziewcząt

Dzień otwarty: 3 czerwca od godz. 10 - festyn szkolny, podczas którego odbędzie się prezentacja dorobku szkoły, prezentacja umiejętności uczniów, konkursy, zabawy integracyjne.

Rekrutacja uczniów spoza rejonu szkoły: o przyjęciu decyduje * liczba punktów z wybranych zajęć edukacyjnych: j. polski, historia, matematyka, przyroda, j. obcy, * udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, * liczba punktów ze sprawdzianu szóstoklasistów, * co najmniej dobrą ocenę zachowania


Informacje dodatkowe: w szkole funkcjonuje punktowy system oceniania. Uczeń sam planuje swój rozwój. Pomaga mu w tym doradca zawodowy, pedagog, zespół wychowawczy.Gimnazjum nr 15

ul. Bałtycka 151

089 523 90 47

www.gim15ol.republika.pl; g15olsztyn@o2.pl

Liczba uczniów: 153, po 25-26 osób w klasie

Godziny lekcyjne: 8-15.20

Języki obce: angielski, niemiecki - stopień opanowania języka niemieckiego można sprawdzić w praktyce, bo gimnazjum nawiązało współpracę ze szkołą Janusza Korczaka - Realschule w Schwalmtal w Niemczech.

Zajęcia pozalekcyjne: koła - informatyczne, matematyczne, chemiczne, artystyczne, sportowe, teatralne

Opieka medyczna: wtorki i czwartki

Internet: stałe łącze w pracowni informatycznej, dostępne podczas lekcji i na kole informatycznym oraz stałe łącze w świetlicy w czasie zajęć świetlicowych

Wyżywienie: stołówka (1,70 zł) oraz sklepik

Świetlica: czynna codziennie.

Obiekty sportowe: sala gimnastyczna oraz kompleks boisk

Wyniki testów gimnazjalnych w 2005 r. (2004 r.): cz. humanistyczna 34,23 (28,02); cz. matematyczno-przyrodnicza 26,04 (26,95)

Szczególne osiągnięcia i sukcesy: I miejsce w Wojewódzkim Konkursie "Matematyka w zarządzaniu dla uczniów gimnazjum", I miejsce w Przeglądzie Małych Form Scenicznych, mistrzostwo miasta Olsztyn gimnazjów w piłce siatkowej chłopców, wicemistrzostwo województwa gimnazjów w piłce siatkowej chłopców, II miejsce w piłce siatkowej chłopców na Olimpiadzie Szkolnej w Offenburgu, finaliści Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego oraz Wojewódzkiego Konkursu ChemicznegoRekrutacja uczniów spoza rejonu szkoły: w pierwszej kolejności przyjmowani będą * laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, * uczniowie, którzy mają co najmniej dobrą ocenę z zachowania, * średnią ocen na świadectwie 4,0 oraz * minimum 30 punktów ze sprawdzianu.

Informacje dodatkowe: szkoła ma certyfikat "Szkoły z klasą", uczniowie jako jedyni w woj. warmińsko-mazurskim biorą udział w pilotażu Europejskiego Portfolio Językowego, wymiana młodzieży polsko-niemieckiej, atrakcyjne położenie szkoły.Gimnazjum nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny


ul. Kard. St. Wyszyńskiego 11

www.zsk.olsztyn.pl (w budowie); szkol@zsk.olsztyn.pl

Liczba uczniów: 67, do 24 osób w klasie

Godziny lekcyjne: 8-14.25

języki obce: angielski, niemiecki

Zajęcia pozalekcyjne: zespół wokalny, koło instrumentalne (gitara, keyboard), koło chemiczne, matematyczne, jęz. polskiego, informatyczne, plastyczne, teatralne, klub jęz. angielskiego

Opieka medyczna: pielęgniarka w środy w godz. 8-12

Internet: w pracowni internetowej

Wyżywienie: posiłki dowozi firma cateringowa - cena obiadu 4 zł (drugie danie)

Wyniki egzaminu: w tym roku uczniowie będą pisali test po raz pierwszy

Szczególne osiągnięcia i sukcesy: uczniowie biorą udział w konkursach na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i zajmują w nich wysokie miejsca.

Rekrutacja: w pierwszej kolejności przyjmowani są absolwenci Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Olsztynie, o przyjęciu pozostałych uczniów decyduje kolejność zapisu i rozmowa kwalifikacyjna

Informacje dodatkowe: w szkole realizowany jest katolicki program wychowawczyGimnazjum nr 23 Akademickie im. Marii i Georgia Dietrichów

ul. Bałtycka 4

089 527 64 31

www.akademickie.olsztyn.pl; sekretariat@akademickie.olsztyn.pl

Liczba uczniów: obecnie 66, od nowego roku szkolnego ok. 100; do 18 osób w klasie

Godziny lekcyjne: 8-15.20

Języki obce: angielski, niemiecki, francuski

Zajęcia pozalekcyjne: Szkolne Koło Wolontariatu, informatyczne, biologiczne, chemiczne, chór, SKS

Opieka medyczna: 1 raz w tygodniu

Internet: na zajęciach informatyki w pracowni komputerowej

Wyżywienie: stołówka i sklepik, cena pełnego obiadu 7,50 zł

Obiekty sportowe: sala gimnastyczna, siłownia

Szczególne osiągnięcia i sukcesy: szkoła na razie nie ma osiągnięć, ponieważ istnieje dopiero od 1 października 2005 roku. Wcześniej istniała jako Gimnazjum KatolickieRekrutacja: o przyjęciu do szkoły decyduje * liczba punktów uzyskanych na sprawdzianie szóstoklasistów, * punkty za oceny z j. polskiego, matematyki, przyrody, historii, * dodatkowe punkty za świadectwo z wyróżnieniem, * ocenę zachowania (wzorowe i bardzo dobre), * osiągnięcia kandydata w kategoriach: naukowych (udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim) i sportowych. Przyjęcie do klasy dwujęzycznej lub lingwistycznej odbywa się na podstawie * przeprowadzonego przez szkołę obowiązkowego testu predyspozycji językowych z języka niemieckiego/angielskiego (by określić poziom znajomości języka i przydziału do grupy językowej).

Informacje dodatkowe: uczniowie klasy III biorą udział w wymianie młodzieżowej z Grimmelshausen Gymnasium z Offenburga, przygotowuje chętnych uczniów do uzyskania certyfikatu z języka angielskiego, chętni mogą uzyskać Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL, lektoraty języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, a także SKS, na zajęcia sportowe wykorzystywane jest zaplecze sportowe uniwersytetu, nauka języka obcego odbywa się w grupach z podziałem na stopień zaawansowania, na zajęciach z informatyki (w grupach) każdy uczeń pracuje przy samodzielnym stanowisku komputerowym.NiepubliczneAutorskie Gimnazjum Akademickie SKU "GLOB"

ul. Bydgoska 33

089 526 56 80

?FMACROBUTTON HtmlResAnchor www.osw.olsztyn.pl; glob@osw.olsztyn.pl

Liczba uczniów: 7 osób (tylko klasa II)

Godziny lekcyjne: od 8.00 do 15.15

Języki obce: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski

Zajęcia pozalekcyjne: Szkolny Klub Europejski, koło informatyczne, gazetka szkolna

Opieka medyczna: pielęgniarka raz w tygodniu

Internet: dostępny cały dzień w bibliotece oraz na zajęciach informatyki

Wyżywienie: bufet prywatny, zupa 2,50, cały obiad 8 do 10 złotych

Świetlica: szkoła zapewnia opiekę dzieciom, które wymagają opieki

Obiekty sportowe: 2 hale sportowe, sala gimnastyczna, siłownia, stadion, 4 korty do squasha

Wyniki testów gimnazjalnych w 2005 roku: nie było absolwentów

Szczególne osiągnięcia i sukcesy: młodzież bierze udział w konkursachRekrutacja: złożenie dokumentów oraz wpłacenie wpisowego, kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń

Wysokość wpisowego - 250 zł

Wysokość czesnego - 300 zł. za miesiąc (płatne przez 11 miesięcy)

Informacje dodatkowe: szkoła działa pod patronatem Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego, oprócz gimnazjum działa też liceum ogólnokształcące, uczniowie zatem mają zapewnioną ciągłość kształcenia: gimnazjum - liceum i szkoła wyższa. Od nowego roku szkolnego proponujemy nową formę edukacji - klasy sportowe o profilu: piłka koszykowa, z rozszerzonym językiem obcym (do wyboru: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. hiszpański, j. francuski), stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie

Gimnazjum "Stojedynka"

ul. Artyleryjska 8

089 523 90 47

www.ssp101.olsztyn.pl; e-mail ssp101@ssp101.olsztyn.pl

Liczba uczniów: 39, do 18 osób w klasie

Godziny lekcyjne: 8.15 - 14.40

Zajęcia pozalekcyjne: teatralne, dziennikarskie, polonistyczne, matematyczne, biologiczne, historyczne, fizyczne, chemiczne

Języki obce: angielski, niemiecki z podziałem na grupy.

Opieka medyczna: raz w tygodniu

Internet: w dobrze wyposażonej pracownik komputerowej podczas lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych

Wyżywienie: posiłki w szkole proponuje firma cateringowa, obiad w cenie 4,50 zł

Świetlica: 6.45 - 8.15 , 11.00 - 16.30

Obiekty sportowe: sala gimnastyczna

Wyniki testów gimnazjalnych w 2005r (średnia): cz. humanistyczna 38,80; cz. matematyczno-przyrodnicza 25,90

Wyniki testów gimnazjalnych w 2004r. (średnia): cz. humanistyczna 32,11; cz. matematyczno-przyrodnicza 33,33

Osiągnięcia szkoły: najwyższe wyniki testów gimnazjalnych, uczniowie sa finalistami i laureatami licznych konkursów przedmiotowych na poziomie wojewódzkim i regionalnym, międzynarodowym

Do szkoły zapraszamy każdego dnia i zainteresowanym udzielamy wyczerpujących informacji

Naboru dokonujemy do końca maja , pierwszeństwo mają uczniowie klasy VI 101, bierzemy pod uwagę średnią ocen oraz wynik egzaminu zewnętrznego

Wysokość wpisowego - 220 zł

Wyskość czesnego - 440 zł

Informacje dodatkowe: monitoring, liczne imprezy (Urodziny Stojedynki, Dzień Życzliwości, Dzień Idola, Zielone Szkoły, Wyjazdy Narciarskie podczas ferii), prężnie działa samorząd uczniowski - w tym roku szkolnym uczniowie zebrali ponad 1000 kg karmy dla zwierząt przekazanej schronisku dla zwierząt


   PROSZĘ TRAKTOWAĆ POWYŻSZE INFORMACJE, JAKO JEDYNIE WYKAZ WSZYSTKICH GIMNAZJÓW W OLSZTYNIE - OFERTA NIE ZAWSZE MOŻE BYĆ AKTUALNA.

 

  Gimnazja w Olsztynie