O naszej szkole...

 
 

 
 

 
 

 

 
   
 

 
 

Zobacz prezentacje o szkole

"Piętnastka" to jeden plus pięć, szkoła na sześć - zobacz

 
 

 
 

 
 

 
     
 

 

 
     
 

NASZA  SZKOŁA  JEST  WŁAŚNIE

DLA  TWOJEGO  DZIECKA!!!

Przyjdź, przekonaj się!

Serdecznie zapraszamy!

 
     
 

 

W ramach promocji szkoły dnia 15 marca br. nauczyciele i uczniowie  Szkoły Podstawowej nr 15 w Olsztynie zorganizowali „Dzień otwarty”.

Ta marcowa impreza adresowana była do rodziców i dzieci, które w roku szkolnym 2013/2014 rozpoczną edukację w klasie pierwszej.

Było bardzo kolorowo i wesoło. Uczniowie klas 0-III przygotowali krótki program, podczas którego zaprezentowali swoje zdolności w różnych dziedzinach artystycznych. Pani Dyrektor Zofia Barbara Bogacz przedstawiła nauczycieli, którzy pomogą dzieciom stawiać pierwsze kroki w ich szkolnej karierze.

Odwiedzający mogli wejść do każdej klasy, gdzie czekały na nich różne niespodzianki. Był kącik plastyczny, malowania twarzy, pięknego pisania, można było pobawić się klockami rozwiązując łamigłówki matematyczne oraz popracować przy komputerach na specjalnie przygotowanych dla dzieci programach. W świetlicy szkolnej odbywały się zabawy ruchowe z kolorową chustą. Na koniec każdy mógł poczęstować się wypiekami, przygotowanymi specjalnie na tę okazję przez nauczycielki uczące w klasach młodszych.

Goście wychodzili z uśmiechem na twarzy i z przekonaniem, że szkoła to nie tylko obowiązki, ale przede wszystkim ciekawe zajęcia i zabawy.

 
                

 

Dziecko, które w wieku 6 lat rozpocznie naukę w szkole podstawowej:

 • ma możliwość wszechstronnego rozwoju, dzięki szerokiej ofercie bezpłatnych zajęć dodatkowych,
 • uczy się samodzielności i łatwiej nawiązuje kontakty,
 • uczy się poprzez zabawę, gry i sytuacje zadaniowe, ma możliwość wykorzystania swojej inwencji twórczej,
 • ma większe szanse edukacyjne niż jego rówieśnicy w oddziałach przedszkolnych,
 • wcześniej przystępuje do matury i rozpoczyna studia w tym samym wieku, co jego koledzy z pozostałych państw Unii Europejskiej.

Klasa I jest właściwym miejscem dla dziecka, które:

 • jest ciekawe świata, zadaje pytania i szuka odpowiedzi na nie,
 • dobrze czuje się w grupie rówieśników,
 • posiada gotowość do nauki czytania, pisania i liczenia (m.in. rozróżnia stronę prawą i lewą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, interesuje się czytaniem i pisaniem, książkami itp.)
 • zgodnie funkcjonuje w zabawie i sytuacjach zadaniowych,
 • w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach,
 • wykonuje czynności samoobsługowe i higieniczne,
 • uczestniczy w grach i zabawach z rówieśnikami.

 

 

JESTEŚMY SZKOŁĄ:

  -bezpieczną i przyjazną dla ucznia
  -dążącą do wszechstronnego rozwoju ucznia
   -otwartą na współpracę
 -dysponującą dobrze przygotowaną kadrą,
systematycznie doskonalącą się
i wzbogacającą swój warsztat pracy

KSZTAŁTUJEMY POSTAWY:

   -odpowiedzialności za siebie i innych
   -tolerancji
-szacunku dla symboli i tradycji narodowych
-rozwijania zainteresowania i talentów

UCZYMY:

-zasad humanitaryzmu, sprawiedliwości i odpowiedzialności
        -zdrowego i higienicznego trybu życia, wolnego od wszelkich nałogów
-akceptacji siebie, dokonywania właściwych wyborów,
-współpracy w grupie
 -uczciwości
-samodzielnego myślenia i działania we współczesnym świecie

OFERUJEMY:

  -kształcenie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania
w dynamicznie rozwijającym się świecie
   -naukę z wykorzystaniem technik multimedialnych
   -zajęcia rozwijające uzdolnienia, pasje i zainteresowania
   -wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych
     -pomoc pedagogiczną, logopedyczną i terapeutyczną
  -innowacyjne metody i formy pracy z uczniem
  -organizację imprez kulturalno – rozrywkowych,
turystyczno – krajoznawczych oraz ekologicznych
    -przygotowanie do następnego etapu kształcenia

ZAPEWNIAMY:

    -wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci zgodnie
z uniwersalnym systemem wartości
       -poczucie bezpieczeństwa, życzliwą atmosferę i indywidualne
podejście do każdego ucznia
·        -podstawy do dalszej nauki i warunki do rozwoju indywidualnych uzdolnień
     -możliwość udziału w integracyjnych spotkaniach rodziców, uczniów i nauczycieli

Pragniemy, aby nasza szkoła była kreatywna, motywowała do działania, tworzyła przyjazną atmosferę do pracy i nauki.

UMIE:

     komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi

     służyć pomocą i wsparciem w opiece nad młodszymi, słabszymi

     planować, organizować i oceniać własną pracę

     poprawnie posługiwać się językiem polskim

     samodzielnie się uczyć

     wykorzystywać praktycznie zdobytą wiedzę

     korzystać ze źródeł informacji

     prezentować własny punkt widzenia

     współpracować w grupie

     dbać o zdrowie i rozwój sprawności fizycznej

     odpowiedzialnie zachowywać się i dbać o środowisko naturalne

ZNA:

     swoje mocne i słabe strony i potrafi je pozytywnie wykorzystać

    potrzeby najbliższego środowiska i stara się aktywnie uczestniczyć

w jego kształtowaniu

     zasady zdrowego stylu życia

     tradycje szkoły, regionu, narodu i pielęgnuje je

     zasady kulturalnego zachowania i stosuje je

JEST:

     odpowiedzialny i otwarty

    wyposażony w wiedzę i umiejętności dostosowane do swoich możliwości

     tolerancyjny i wrażliwy

     życzliwy

  pozytywnie nastawiony do świata

Nad wizerunkiem szkoły czuwa Pani Dyrektor mgr Zofia Barbara Bogacz, która w swojej pracy:
- Dba o poziom dydaktyczny i wychowawczy szkoły;
- Tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków;
- Organizuje konferencje szkoleniowe i zachęca nauczycieli do różnych form doskonalenia;
- Mobilizuje społeczność szkolna do efektywnej pracy;
- Podejmuje działania wpływające na wzrost wyników nauczania;
- Dyscyplinuje pracowników;
- Organizuje i monitoruje system zajęć pozalekcyjnych, wspiera nauczycieli w ich prowadzeniu;
- Wyposaża placówkę w pomoce naukowe;
- Motywuje nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji;
- Wykorzystuje uwagi uczniów, rodziców i nauczycieli;
- Pozyskuje sponsorów;
- Ściśle współpracuje z władzami lokalnymi i organizacjami społecznymi;
- Docenia wszelkie osiągnięcia uczniów i nauczycieli, popularyzuje je w lokalnych mediach i Internecie;
- Modernizuje, udoskonala budynek szkolny, tworząc miejsca przyjazne nauce i pracy.

strona główna