więcej aktualności...    

 

Witamy

 
 

 
                

 

Misja Szkoły

Misją Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego jest kultywowanie ponad 50-letniej tradycji. Uczymy, bawimy, wychowujemy i opiekujemy się dziećmi. Rozwijamy kompetencje i umiejętności, które pomagają zarządzać swoim życiem w zdrowy i efektywny sposób, myśleć krytycznie i kreatywnie, skutecznie radzić sobie z wyzwaniami codziennego życia.

Baza

Przyjazny klimat szkoły wspomaga wszechstronny rozwój dziecka oraz dbałość o jego bezpieczeństwo. Zajęcia w klasach I-III odbywają się na parterze w salach wyposażonych w tablice interaktywne z wydzieloną przestrzenią na zabawy i naukę. Natomiast w klasach IV-VIII na I i II piętrze, co zwiększa bezpieczeństwo uczniów. Sale lekcyjne również wyposażone są w tablice interaktywne lub projektory. Posiadamy bardzo dobrze wyposażony gabinet logopedyczny i terapii pedagogicznej, bibliotekę szkolną, gabinet profilaktyki, stołówkę szkolną.

Szkoła posiada salę rekreacyjno-sportową dla klas I-III „Radosną Szkołę”, salę gimnastyczną dla klas IV-VIII, wielofunkcyjne boisko sportowe oraz plac zabaw dla dzieci młodszych.

Kadra

Bardzo dobrze przygotowana, kreatywna i otwarta na potrzeby dzieci i rodziców. Wielu nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania więcej niż jednego przedmiotu. Są autorami licznych programów własnych realizowanych w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dodatkowych. Zapewniamy opiekę pedagoga, logopedy i pedagoga terapeuty.

Uczniowie

Biorą udział w różnych projektach, programach rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia. Uczestniczą w warsztatach muzealnych, teatralnych. Bliska jest im idea wolontariatu– „Pola nadziei”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, akcje charytatywne wspierające potrzebujących.

Rodzice

Szkoła kładzie duży nacisk na integrację ze środowiskiem. Włącza rodziców do aktywnej pracy na rzecz szkoły, do udziału w jej życiu oraz współdecydowaniu i funkcjonowaniu. W ramach działań Zespołu Wsparcia i Aktywizacji Rodziców organizujemy wspólne wyjazdy uczniów, rodziców i nauczycieli, Festyny Rodzinne. Cyklicznie organizujemy Wybór Rodziny Roku.

Osiągnięcia

Nasi uczniowie osiągają liczne sukcesy na szczeblu szkolnym, miejskim, wojewódzkim i krajowym. Zdobywają wysokie lokaty w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur. Możemy poszczycić się III miejscem w Mistrzostwach Polski Szkół Podstawowych w piłce nożnej, Mistrzostwem Olsztyna w piłce siatkowej (I m-ce w województwie i regionie) oraz III miejscem w Wojewódzkim Turnieju Indiaki. Nasza placówka zdobyła Złotą Statuetkę Europrodukt w kategorii „Inicjatywa edukacyjna”, statuetkę „Przyjaciel Ziemi” (brązową, srebrną) za realizację projektów ekologicznych, I miejsce w konkursie „Szkoła@w sieci”.


Oferta:

Realizujemy projekty europejskie Erasmus+, e-Twining we współpracy ze szkołami partnerskimi państw europejskich, ekologiczne, promujące zdrowy styl życia, rozwijające zainteresowania i pasje uczniów. Posiadamy Certyfikaty: „Szkoła Odkrywców Talentów”, „Międzynarodowy Certyfikat Zielonej Flagi”, „Szkoła Promująca Zdrowie”,„Szkoła Przyjazna dla Sześciolatka”, „Szkoła gotowa na TIK”,Certyfikat Lokalnego Centrum Ekologicznego. Realizujemy innowacje pedagogiczne w zakresie języka angielskiego, historii, edukacji wczesnoszkolnej, TIK, "Akademia Przyszłości".

Od września 2018 r. uczniom klas VII i VIII oferujemy naukę w klasach sportowych o profilu kolarskim oraz naukę języka niemieckiego lub hiszpańskiego, natomiast od września 2019 r. zapraszamy uczniów klas VI do nauki w klasie sportowej o profilu kolarskim.

W naszych działaniach nie zapominamy o uczniach z różnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczeń zdolny rozwija się na zajęciach dodatkowych oraz w pracy indywidualnej. Uczeń ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi objęty jest terapią pedagogiczną. Poprzez terapię logopedyczną dbamy o wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy oraz korygowanie wad rozwoju mowy dzieci.

Ofertę wzbogaca :

  • bliskość Szkoły Muzycznej ( w każdym poziomie mamy po jednym oddziale klasy muzycznej),
  • bliskość Filharmonii, teatru – udział w koncertach muzycznych i spektaklach teatralnych,
  • profesjonalna, kreatywna i innowacyjna kadra pedagogiczna, w tym specjaliści – logopeda, pedagog terapeuta (oligofrenopedagogika), pedagog szkolny,
  • dziennik elektroniczny umożliwiający na bieżąco monitorowanie frekwencji i postępów w nauce,
  • działające Stowarzyszenie „Dla dobra szkoły”, które wspiera nas w pozyskiwaniu środków na rzecz społeczności szkolnej. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego oraz Katolicki Klub Sportowy „Rodło”.


Zajęcia dodatkowe :

Poza zajęciami obowiązkowymi organizujemy zajęcia dodatkowe dla klas I-III i IV-VIII. Proponujemy zajęcia wspierające dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze, logopedyczne), rozwijające uzdolnienie i zainteresowania (m.in.matematyczne, polonistyczne, informatyczne, historyczne, przyrodnicze, teatralne, turystyczne, edukacji regionalnej, survivalu, Odyseja Umysłu, Umiem się uczyć, Maths in English). Zajęcia sportowe w ramach projektu „Mały mistrz”,„Lekkoatletyka dla każdego”.

 

strona główna