Rekrutacja 2020/2021

 
 

Rekrutacja  rozpocznie się zgodnie z planem w poniedziałek (16.03) i potrwa do 27 marca.

Postępowanie rekrutacyjne odbędzie się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Rodzice będą mogli skorzystać z dwóch sposobów:

Wysłać skan wniosku i skany pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki. Adres mailowy i numer telefonu  poniżej.

Przy wejściu zostanie zawieszona skrzynka pocztowa, do której rodzice będą mogli wrzucać wnioski rekrutacyjne w zamkniętych kopertach.

Kontakt ze szkołą jedynie telefoniczny 89 533 50 45 lub e-mail sekretariat@sp15.olsztyn.eu

 
                

 

Szanowni Rodzice

W 2020 roku przyjmowanie dzieci do klasy I szkoły podstawowej będzie przebiegało poprzez:

- zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej,

- udział w postępowaniu rekrutacyjnym kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej – jeżeli ta szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 może być przyjęte dziecko, które:

1) w roku 2020 kończy 7 lat (urodzone w 2013 r.);

2) w roku 2020 kończy 6 lat (urodzone w 2014 r.) i korzysta z wychowania przedszkolnego                      w roku szkolnym 2019/2020 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Zasady przyjmowania dzieci do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2020/2021 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I tej szkoły, przyjmowani są z urzędu – na podstawie „Zgłoszenia do szkoły podstawowej”.

UWAGA:

Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn określa Uchwała Nr V/53/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych z wyjątkiem specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Olsztyna, prowadzonych przez Miasto Olsztyn i inne organy, na okres od dnia 1 września 2019 r.

Zgłoszenia do klasy I dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły

oraz

biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca w szkole spoza obwodu

rozpoczną się  16 marca 2020 r.  i  będą trwać  do  27 marca 2020 r.

Przyjmowanie dzieci do szkół będzie dokonywane przez stronę internetową:

www.edukacja.olsztyn.eu

lub

https://naborsp-kandydat.edukacja.olsztyn.eu/olsztyn/

na której zamieszczony zostanie Poradnik korzystania z systemu „Elektroniczna rekrutacja”

oraz

oferty szkół podstawowych biorących udział w rekrutacji.

Przyjmowanie dzieci do klasy I szkoły podstawowej będzie się odbywało za pomocą systemu „Elektroniczna rekrutacja”:

1)   wyłącznie w formie elektronicznej – pod warunkiem, że oboje rodzice / prawni opiekunowie posiadają podpis kwalifikowany lub profil zaufany;

2)   w formie tradycyjnej, tzn.:

a)      jeżeli rodzice / prawni opiekunowie nie posiadają podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego będą mogli elektronicznie wypełnić „Zgłoszenie” lub „Wniosek” wraz                             z załącznikami, wydrukują go i po podpisaniu przez oboje rodziców / prawnych opiekunów złożą w szkole podstawowej obwodowej lub w wybranej szkole spoza obwodu – pierwszego wyboru,

b)     rodzice / prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu będą mogli pobrać „Zgłoszenie” lub „Wniosek” wraz załącznikami w szkole podstawowej, wypełnią je odręcznie i po podpisaniu przez oboje rodziców / prawnych opiekunów złożą w szkole podstawowej obwodowej lub w wybranej szkole podstawowej – pierwszego wyboru (informacje zawarte w „Zgłoszeniu” lub „Wniosku” wprowadzi do systemu elektronicznego upoważniony pracownik szkoły).

UWAGA:

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział kandydaci, którzy mieszkają poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeżeli ta szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Wówczas rodzice / prawni opiekunowie wypełniają „Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej”.

Do wniosku rodzice / prawni opiekunowie muszą dołączyć „Oświadczenia” potwierdzające spełnienie kryteriów określonych uchwałą Nr XLII/784/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria  w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn dla kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej.

UWAGA:

Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego                  w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA:

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I składają pisemne „Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły”, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane                              do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę przyjęcia oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

W przypadku braku miejsc w wybranej szkole podstawowej lub niespełnienia kryteriów rekrutacyjnych „Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej” zostanie przekazany do szkoły obwodowej.

Rekrutację dzieci do klasy I oddziału mistrzostwa sportowego prowadzi Szkoła Podstawowa nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza                   w Olsztynie (szczegółowe informacje podane będą na stronie internetowej tej Szkoły).

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej określa Zarządzenie Nr 12 Prezydenta Olsztyna                 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym  na wolne miejsca do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2020/2021.

WAŻNE DATY:

·      od 16 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. do godz. 15.00 – zgłaszanie przez rodziców dziecka        do szkoły podstawowej zamieszkałego w obwodzie tej szkoły lub złożenie wniosku wraz                             z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do szkoły podstawowej na wolne miejsca,

·      3 kwietnia 2020 r. o godz. 14.00podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

·      od 6 kwietnia 2020 r. do 9 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,

·      14 kwietnia 2020 r. o godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

UWAGA:

Przed przystąpieniem do korzystania z systemu „Elektroniczna rekrutacja” do szkoły podstawowej należy przygotować:

1)   nr PESEL dziecka albo w przypadku cudzoziemca nr paszportu dziecka;

2)   zeskanowane wszystkie niezbędne załączniki, w tym „Oświadczenia” – w przypadku korzystania z formy wyłącznie elektronicznej.

Rekrutacja - przeczytaj...

 

Misja Szkoły

Misją Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego jest kultywowanie ponad 50-letniej tradycji. Uczymy, bawimy, wychowujemy i opiekujemy się dziećmi. Rozwijamy kompetencje i umiejętności, które pomagają zarządzać swoim życiem w zdrowy i efektywny sposób, myśleć krytycznie i kreatywnie, skutecznie radzić sobie z wyzwaniami codziennego życia.

Baza

Przyjazny klimat szkoły wspomaga wszechstronny rozwój dziecka oraz dbałość o jego bezpieczeństwo. Zajęcia w klasach I-III odbywają się na parterze w salach wyposażonych w tablice interaktywne z wydzieloną przestrzenią na zabawy i naukę. Natomiast w klasach IV-VIII na I i II piętrze, co zwiększa bezpieczeństwo uczniów. Sale lekcyjne również wyposażone są w tablice interaktywne lub projektory. Posiadamy bardzo dobrze wyposażony gabinet logopedyczny i terapii pedagogicznej, bibliotekę szkolną, gabinet profilaktyki, stołówkę szkolną.

Szkoła posiada salę rekreacyjno-sportową dla klas I-III „Radosną Szkołę”, salę gimnastyczną dla klas IV-VIII, wielofunkcyjne boisko sportowe oraz plac zabaw dla dzieci młodszych.

Kadra

Bardzo dobrze przygotowana, kreatywna i otwarta na potrzeby dzieci i rodziców. Wielu nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania więcej niż jednego przedmiotu. Są autorami licznych programów własnych realizowanych w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dodatkowych. Zapewniamy opiekę pedagoga, logopedy i pedagoga terapeuty.

Uczniowie

Biorą udział w różnych projektach, programach rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia. Uczestniczą w warsztatach muzealnych, teatralnych. Bliska jest im idea wolontariatu– „Pola nadziei”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, akcje charytatywne wspierające potrzebujących.

Rodzice

Szkoła kładzie duży nacisk na integrację ze środowiskiem. Włącza rodziców do aktywnej pracy na rzecz szkoły, do udziału w jej życiu oraz współdecydowaniu i funkcjonowaniu. W ramach działań Zespołu Wsparcia i Aktywizacji Rodziców organizujemy wspólne wyjazdy uczniów, rodziców i nauczycieli, Festyny Rodzinne. Cyklicznie organizujemy Wybór Rodziny Roku.

Osiągnięcia

Nasi uczniowie osiągają liczne sukcesy na szczeblu szkolnym, miejskim, wojewódzkim i krajowym. Zdobywają wysokie lokaty w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur. Możemy poszczycić się III miejscem w Mistrzostwach Polski Szkół Podstawowych w piłce nożnej, Mistrzostwem Olsztyna w piłce siatkowej (I m-ce w województwie i regionie) oraz III miejscem w Wojewódzkim Turnieju Indiaki. Nasza placówka zdobyła Złotą Statuetkę Europrodukt w kategorii „Inicjatywa edukacyjna”, statuetkę „Przyjaciel Ziemi” (brązową, srebrną) za realizację projektów ekologicznych, I miejsce w konkursie „Szkoła@w sieci”.


Oferta:

Realizujemy projekty europejskie Erasmus+, e-Twining we współpracy ze szkołami partnerskimi państw europejskich, ekologiczne, promujące zdrowy styl życia, rozwijające zainteresowania i pasje uczniów. Posiadamy Certyfikaty: „Szkoła Odkrywców Talentów”, „Międzynarodowy Certyfikat Zielonej Flagi”, „Szkoła Promująca Zdrowie”,„Szkoła Przyjazna dla Sześciolatka”, „Szkoła gotowa na TIK”,Certyfikat Lokalnego Centrum Ekologicznego. Realizujemy innowacje pedagogiczne w zakresie języka angielskiego, historii, edukacji wczesnoszkolnej, TIK, "Akademia Przyszłości".

Od września 2018 r. uczniom klas VII i VIII oferujemy naukę w klasach sportowych o profilu kolarskim oraz naukę języka niemieckiego lub hiszpańskiego, natomiast od września 2019 r. zapraszamy uczniów klas VI do nauki w klasie sportowej o profilu kolarskim.

W naszych działaniach nie zapominamy o uczniach z różnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczeń zdolny rozwija się na zajęciach dodatkowych oraz w pracy indywidualnej. Uczeń ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi objęty jest terapią pedagogiczną. Poprzez terapię logopedyczną dbamy o wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy oraz korygowanie wad rozwoju mowy dzieci.

Ofertę wzbogaca :

  • bliskość Szkoły Muzycznej ( w każdym poziomie mamy po jednym oddziale klasy muzycznej),
  • bliskość Filharmonii, teatru – udział w koncertach muzycznych i spektaklach teatralnych,
  • profesjonalna, kreatywna i innowacyjna kadra pedagogiczna, w tym specjaliści – logopeda, pedagog terapeuta (oligofrenopedagogika), pedagog szkolny,
  • dziennik elektroniczny umożliwiający na bieżąco monitorowanie frekwencji i postępów w nauce,
  • działające Stowarzyszenie „Dla dobra szkoły”, które wspiera nas w pozyskiwaniu środków na rzecz społeczności szkolnej. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego oraz Katolicki Klub Sportowy „Rodło”.


Zajęcia dodatkowe :

Poza zajęciami obowiązkowymi organizujemy zajęcia dodatkowe dla klas I-III i IV-VIII. Proponujemy zajęcia wspierające dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze, logopedyczne), rozwijające uzdolnienie i zainteresowania (m.in.matematyczne, polonistyczne, informatyczne, historyczne, przyrodnicze, teatralne, turystyczne, edukacji regionalnej, survivalu, Odyseja Umysłu, Umiem się uczyć, Maths in English). Zajęcia sportowe w ramach projektu „Mały mistrz”,„Lekkoatletyka dla każdego”.

 

 

strona główna