7
       

 

 

III  MIĘDZYSZKOLNY, 

a nawet MIĘDZYNARODOWY

 KONKURS MATEMATYCZNY  

zobacz

 

 
                

Zapraszamy!

Od roku szkolnego 2015/2016

Międzynarodowy Konkurs "Maths in English"

Olsztyn-Kaliningrad

ZAPRASZAMY!

Skorzystaj z wirtualnej tablicy

http://linoit.com/users/popik/canvases/Maths%20in%20English

Do wcześniejszych edycji Konkursu, zapraszaliśmy szkoły z Grecji i Włoch w ramach realizowanego projektu Erasmus + "Żyj z pasją - poszukuj, poznaj, podążaj"

W roku szkolnym 2019/2020

Międzyszkolny Konkurs "Maths in English"

1. ORGANIZATOR - Organizatorami konkursu są: Szkoła Podstawowa nr 15 i Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.

2. CELE KONKURSU - Konkurs ma na celu popularyzację matematyki, języka angielskiego, rozwijanie zainteresowań matematycznych i językowych oraz promowanie uczniów zdolnych.

3.  TEMATYKA KONKURSU
Uczestników konkursu obowiązuje znajomość treści zawartych w podstawie programowej nauczania matematyki w klasie V szkoły podstawowej, a także znajomość słownictwa matematycznego w języku angielskim.

MATHS  IN  ENGLISH

liczba / number

cyfra / digit

liczba naturalna / natural number 

liczba pierwsza / prime number 

liczba odwrotna / inverse of a number 

liczba parzysta / even number 

liczba nieparzysta / odd number

średnia / average 

suma / sum

różnica / difference

iloraz / quotient

iloczyn / product

równość / equality

działanie / operation

ułamek / fraction

ułamek zwykły / vulgar fraction

ułamek dziesiętny / decimal fraction

licznik / numerator

mianownik / denominator

dodawanie / addition

odejmowanie / substraction

mnożenie / multiplication

dzielenie / division

reszta (z dzielenia) / remainder

dodać / add

odjąć / substract

obliczyć / calculate

uzupełnić / complete

równa się / equals

system rzymski / Roman numerals

wspólna wielokrotność / common multiple

największy wspólny dzielnik/ greatest common divisor

wyrażenie/ expression

równe / equal  

nierówność / inequality 

liczba mieszana / mixed number 

liczba przeciwna/ opposite number

wynik/ result

liczba podzielna przez/ number divisible by 

 

 

 

figura / figure

odcinek / segment

prosta / straight line

okrąg / koło - circle

cięciwa / chord

średnica / diameter

promień / radius

trójkąt / triangle

czworokąt / quadrangle

kwadrat / square

prostokąt / rectangle

trapez / trapezium

romb / diamond, rhombus

równoległobok / parallelogram

wielokąt / polygon

pole / area

obwód / perimeter

bok / side

sześcian / cube

prostopadłościan / cuboid

ściana / wall

krawędź / side

kąt / angle

kąt wewnętrzny / inside angle

kąt zewnętrzny / outside angle

miara kąta / angle measure

stopień / grade

równoległy / parallel

prostopadły / perpendicular

pionowy / vertical

poziomy / horizontal

wymiar / dimension

długość / length

szerokość / width

przekątna/ diagonal  

rysunek/ drawing  

kilometry kwadratowe/ square kilometers 

trójkąt prostokątny/ right triangle

trapez równoramienny/ isosceles trapezium 

wysokość/ height

kąt ostry/  acute angle

kąt rozwarty/ obtuse angle

 

 

 

Gramatyka (szczególną uwagę zwrócić na):

– liczba mnoga rzeczowników (+ nieregularne)

– czas present simple

– stopniowanie przymiotników (+ nieregularne: much, many, little)

– liczebniki

– wyrazy pytające: what, how much, how many

– I tryb warunkowy

– tryb rozkazujący

– there is / there are

– relative: which

  słowniczek do pobrania

4.  PRZEBIEG KONKURSU

W konkursie uczestniczą uczniowie klas V.

I etap – wewnątrzszkolny – ma na celu wyłonienie 1 – 3 osób reprezentujących szkołę (o formie wyłaniania reprezentantów decydują nauczyciele uczący)

 

II etap – MIĘDZYSZKOLNY

 

Konkurs będzie się składał z dwóch części:

- 10.00 - 11.00 - część pierwsza, to praca indywidualna uczniów. Każdy z uczestników konkursu będzie rozwiązywał test, w którym znajdują się zadania otwarte, krzyżówki, uzupełnianki liczbowe itp. Czas trwania tej części to 60 minut. Po jej zakończeniu prace uczniów zostaną zebrane i sprawdzone przez komisję konkursową, a następnie uczestnicy wezmą udział w części drugiej.

- 11.10 - 11.50 - część druga, to multimedialna prezentacja z serią krótkich zadań /na czas/ kierowanych do uczestników. Punkty zdobyte w tej części zostaną doliczone do punktów uzyskanych przez uczestników w części pierwszej.

Wszystkie zadania przygotowane są wyłącznie w języku angielskim.

prezentacja

             

 KONKURS ODBĘDZIE SIĘ 

 

  25 kwietnia 2020 r. /w sobotę/ o godz.10.00

 

   SZKOŁA  PODSTAWOWA  NR 15 

W OLSZTYNIE 

UL. KĘTRZYŃSKIEGO 10 

-  tel. (89) 533 50 45

 

  • Komisję konkursową powołuje organizator.
  • W skład komisji wchodzą przedstawiciele organizatora oraz nauczyciele języka angielskiego i matematyki – opiekunowie uczniów biorących udział w konkursie.
  •  
  • Komisja dokonuje oceny prac bezpośrednio po zakończeniu części pierwszej; następnie - po części drugiej.
  •  

Komitet organizacyjny konkursu

- pani Zofia Barbara Bogacz - Dyrektor Szkoły

- pan Waldemar Żakowski - Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

- pani Julita Majewska - Doradca Metodyczny WMODN

Koordynator konkursu - p. Elżbieta Sochacka - Popik - matematyka

Opieka językowa - p. Aleksandra Załęska - język angielski

Zgłoszenia prosimy dokonać e-mailem na adres

sekretariat@sp15.olsztyn.eu

telefonicznie (89) 533 50 45 

lub pisemnie "MATHS IN ENGLISH"

  do 22 kwietnia 2020 r.

Z przykrością zawiadamiamy, iż 11 edycja Konkursu "Maths in English" w roku szkolnym 2018/2019 nie odbędzie się.

Zapraszamy w roku szkolnym 2019/2020!!!

zobacz

zobacz

zobacz

zobacz

 

strona główna